Eksport w czerwcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.08.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane
od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2022 roku wyniósł
27 861 mln EUR

eksport w czerwcu 2022

Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 0,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 24,8%. Wielkość eksportu w lipcu będzie ze względów sezonowych niższa od notowanej w czerwcu.

Czerwiec często przynosi obniżenie aktywności eksportowej. Handel ma już zgromadzone towary przeznaczone do sprzedaży w okresie letnim/wakacyjnym. Przedsiębiorstwa produkcyjne mniej intensywnie odnawiają zapasy potrzebne do dalszej produkcji – wszak część z nich w okresie wakacji ma coroczne przestoje na konserwacje ciągów technologicznych (kiedy to też załogi dostają urlopy). Czerwcowe obniżenie aktywności jest też często odreagowaniem wyników z maja – im maj wyższy, tym czerwiec ma większą redukcję.

  • W bieżącym roku wzrosty sprzedaży notowane w maju były niewielkie, stąd oczekiwanie, że redukcja czerwcowa nie powinna być głęboka. Zdają się na to też wskazywać dane o wynikach przemysłu i obrotach w handlu hurtowym. Roczna dynamika sprzedaży ulegnie w czerwcu lekkiemu obniżeniu – z bardzo wysokiego poziomu w maju 26,4% – do 24,8%.
  • W czerwcu wycena złotego wobec euro uległa lekkiemu wzmocnieniu w stosunku do notowanej w maju – o 0,1% i wyniosła 4,6457. Równocześnie okazała się o 3,2% słabsza niż przed rokiem (w maju złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,7%).
  • Większe zmiany odnotowano w przypadku dolara. W czerwcu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,3% do 4,3876. Czerwcowa wycena okazała się jednak wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 17,4%, w maju złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 18,0%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 131 955 mln EUR i okazał się o 16,5% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – V 2022 r. 136 200 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,1%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpływa na procesy gospodarcze, w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulega sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne są już też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.

eksport w czerwcu

Dla roku 2022 możne jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

eksport w czerwcu

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020, do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy, niż wynikałoby to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 328,1 mld EUR może okazać się o 17,1% wyższy, niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 378,2 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,3%.  

 

Sprawdź również wyniki eksportu i importu za okres styczeń – kwiecień 2022  >>> TUTAJ


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.