• A A A

Eksport w grudniu 2023 - prognoza KIG

01.02.2024

Według najnowszych szacunków, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 366,5 mld EUR tj. o 9,1%, a w roku 2025 wynosząc 400,3 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%

eksport

Eksport w grudniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2023 roku wyniósł 26 901 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w listopadzie o 9,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 1,9%. Wielkość eksportu w styczniu będzie, ze względów sezonowych, wyższa od notowanej w grudniu.

Grudzień to zazwyczaj okres spadku aktywności eksportowej – po bardzo wysokim jej poziomie w październiku i listopadzie. Handel już tylko w niewielkim stopniu uzupełnia zapasy potrzebne do obsługi podwyższonej sprzedaży w okresie świąt i nowego roku. Mniej intensywnie przebiega też uzupełnianie zapasów firm, ale i ludności na okres zimowy. Spadek notowany za grudzień 2023 będzie nieco mniejszy od obserwowanego dwanaście miesięcy wcześniej. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – z ujemnych -2,1% w listopadzie, do dodatnich 1,9%.

W grudniu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w listopadzie – o 1,61% i wyniosła 4,3323. Równocześnie okazała się o 7,4% mocniejsza niż przed rokiem (w listopadzie złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 6,3%).

Większe zmiany w skali miesiąca obserwowano w przypadku notowań dolara. W grudniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 2,73% do 3,9672. grudniowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 10,3%. W listopadzie złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 11,8%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego po jedenastu miesiącach 2023 roku eksport wyniósł 308 957 mln EUR i okazał się o 4,5% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – XI 2023 r. 324 700 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 1,8%.

W roku 2023 nie udało się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej

Podsumowania mogą być wręcz przyjmowane jako rozczarowujące. Stało się tak mimo wysokich wyników w początku roku. Nie spełniły się bowiem oczekiwania zakładające dla końcówki roku ponowne wyraźne przyspieszenie. Różnica w dynamikach wzrostu istotnie wynika z innego niż przed rokiem przebiegu procesów inflacyjnych. Wtedy mieliśmy silne wzrosty cen związane z szybko rosnącymi kosztami zaopatrzenia produkcji. W 2023 roku zaś część kosztów produkcji była wręcz mniejsza niż przed rokiem. W dodatku silne były efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżąco prezentowanych – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku 2023 – do września systematycznie osłabia się, a odbicie notowane dla danych za październik nie było duże. Mimo pewnej poprawy oczekiwanej w najbliższym czasie pozostać może na słabszym poziomie do nawet pierwszych miesięcy 2024 roku. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

Prognozy dla polskiej sprzedaży eksportowej w roku 2024

W roku 2024 zadziałają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 był bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku poprawiając wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2023 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 322,0 mld EUR w roku 2022 do 335,9 mld EUR (o 4,3%).

Według naszych najnowszych szacunków eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 366,5 mld EUR tj. o 9,1%, a w roku 2025 wynosząc 400,3 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%.  

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2023


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.