Eksport w kwietniu 2020 r. Prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

01.06.2020

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2020 wyniósł 11 729  mln EUR. Obniżył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 37,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 39,7%. Wielkość eksportu w maju będzie zbliżona do kwietniowej, począwszy zaś od czerwca zacznie się poprawiać.

Kwiecień przynosi zazwyczaj pewną korektę aktywności eksportowej. Jej skala zależy od kilku czynników w tym zwłaszcza kalendarza (na kiedy przypadały święta i jaka była różnica w liczbie dni roboczych między marcem i kwietniem), ale również od tego, jak forsowne było otwarcie roku i jak do realizacji nowych zamówień w danym roku szykowali się przedsiębiorcy. W bieżącym roku już marzec stał pod znakiem narastających obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw. Statystyki kwietnia miały odzwierciedlić pełnię kłopotów światowej gospodarki. Trudniej było też realizować zlecenia eksportowe niż krajowe. W konsekwencji poziom eksportu ograniczany był znacznie bardziej niż poziom produkcji przemysłowej. W miejsce więc typowego spadku eksportu w kwietniu o kilka procent pojawi się w statystykach spadek o 37,5%. W konsekwencji w kwietniu 2020 roczna dynamika eksportu mogła ulec pogorszeniu z ujemnych -7,5% w marcu do ujemnych -39,7%.

W kwietniu złoty osłabił się wobec euro – o 2,5% do 4,5450 i równocześnie okazał się o 6,0% słabszy niż przed rokiem (w marcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,2%). Zmiany te poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Korzystnie prezentowała się też sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W kwietniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 4,3% do 4,1856. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 9,7% (w marcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 5,5%).

Począwszy od marca statystyki przynoszą znaczący regres aktywności w wymianie międzynarodowej. Jego powodem jest gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołanych całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie jest odbieranych. Pojawiły się też znaczące problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów/. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna).

W aktualnej sytuacji praktycznie nie jest możliwe prognozowanie przebiegu procesów gospodarczych. Nie jest bowiem znany moment ostatecznego otwarcia gospodarek podstawowych dla nas z punktu widzenie eksportu. Trudny jest też do ustalenia ostateczny odsetek podmiotów gospodarczych, które po okresie głębokiego regresu sprzedaży będą zdolne do dalszego działania (tak w Polsce jak i na świecie). Szczególnie istotne dla kalkulacji jest tempo w jakim poszczególne gospodarki i branże będą wracały do poziomu aktywności notowanego przed koronawirusem.

Można więc jedynie tworzyć wariantowe scenariusze. W aktualnie uznawanym przez nas za najbardziej prawdopodobny oczekujemy, że skala spowolnienia u naszych głównych partnerów okaże się nieco większa niż w roku 2009. W dodatku załamanie sprzedaży będzie w początkowym okresie przebiegać gwałtowniej niż wtedy. Najtrudniejszy czas powinien być za to krótszy. Natomiast powrót do poziomu aktywności sprzed koronawirusa może istotnie rozciągnąć się w czasie.

Korekta eksportu zanotowana w marcu była nieco płytsza od oczekiwanej. Jednak eksport w kwietniu i maju  może okazać się o nawet 40 % niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W następnych miesiącach skala regresu będzie się zmniejszać i to prawdopodobnie szybciej niż w naszych wcześniejszych założeniach. W marcu 2021 roczna dynamika eksportu ponownie stanie się dodatnia (choć głównie ze względu na efekty bazowe). Wypada podkreślić, że dopiero latem 2021 poziom eksportu zacznie przekraczać notowany w analogicznym okresie roku 2019.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych trzech miesiącach 2020 roku eksport wyniósł 57 914 mln EUR i okazał się o 0,9% większy niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-III 2020 r. 59 900 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 1,7%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2020 – 2021 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży z 230,3 mld EUR w roku 2019 do 196,2 mld EUR (o 14,8%) w roku 2020 oraz zwiększenia jej do 221,8 mld EUR
(o 13,0%) w roku 2021. Poziom eksportu z roku 2019 uda się przekroczyć najprawdopodobniej dopiero w roku 2022.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.