Eksport w lutym 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

01.04.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2021 wyniósł 20 497 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 7,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,1%. Wielkość eksportu w marcu będzie, ze względów sezonowych, większa od lutowej. 

Eksport w lutym 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Luty zazwyczaj przynosi stabilizację lub lekki wzrost aktywności eksportowej, po jej wcześniejszym wyraźnym zwiększeniu w styczniu. Handel, ale również przemysł, zaczynają budować zapasy towarów do sprzedaży oraz materiałów i półproduktów potrzebnych do dalszej produkcji – szykując się do zwiększonej wiosennej ekspansji. 

W bieżącym roku luty przyniósł wyraźne zwiększenie aktywności, po wyjątkowo słabym styczniu. Pierwszy miesiąc roku był słaby z kilku powodów – krótszy czas pracy, sporo towarów zgromadzonych jeszcze w grudniu, pogoda niesprzyjająca klientom, producentom i logistykom, nowa fala obostrzeń w wielu gospodarkach – stawiająca pod znakiem zapytania przyszłe możliwości zbytu. W lutym część z opóźnień styczniowych została nadrobiona. Choć jak trzeba podkreślić nadrobiona nie w pełnym wymiarze. Wciąż bowiem utrzymywała się niesprzyjająca aura, aktualne były też niepewności związane z wpływem pandemii na gospodarkę. W konsekwencji w lutym roczna dynamika eksportu mogła poprawić się do dodatnich +2,1% z ujemnych -3,0% w styczniu.

W lutym złoty wzmocnił się wobec euro – o 1,0% do 4,4988 i równocześnie okazał się o 5,1% słabszy niż przed rokiem (w styczniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 6,9%). Wzmocnienie złotego w lutym jest zjawiskiem typowym. W dodatku było ono po części odreagowaniem wcześniejszego nietypowego dla stycznia osłabienia (patrz skuteczne działania NBP o utrzymanie korzystnej pozycji konkurencyjnej naszych eksporterów). Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W lutym złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 0,3% do 3,7196 (po osłabieniu w styczniu. Jednak lutowa wycena jednocześnie okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 5,1% (w styczniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 2,6%). 

Eksport w lutym 2021 – wycena złotego

Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2020 roku eksport wyniósł 232 832 mln EUR i okazał się o ledwie 0,03% mniejszy niż w roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-XII 2020 r. 237 500 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 0,3%.

Wyniki te zostały wypracowane przy bardzo silnie wahającym się poziomie koniunktury. Od marca widoczny był regres aktywności w wymianie międzynarodowej, a o kwietniu zaś można mówić jako o miesiącu bardzo głębokiej zapaści. Powodem problemów było gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołane całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie było odbieranych. Pojawiły się też krytycznej skali problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna). Bardzo trudny był też jeszcze maj, lecz w kolejnych siedmiu miesiącach wyniki eksportu systematycznie już okazywały się lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Eksport w lutym 2021 – eksport towarów

W roku bieżącym, po nietypowo słabym styczniu, luty prezentuje się już lepiej, a wyniki od marca do maja – ze względu na skrajnie niską bazę do porównań – prezentować będą rewelacyjne statystyki wzrostów r/r. Podchodząc do prognoz umiarkowanie optymistycznie można zakładać, że od czerwca, gdy już wyjdziemy z echa skrajnie niskiej bazy do porównań, wyniki eksportu będą wciąż nieco lepsze niż w roku 2020. Nie należy jednak oczekiwać skrajnie wysokich wzrostów, nasza produkcja będzie bowiem ścierać się z coraz silniejszą konkurencją wielu dostawców wracających do formy po okresie zatrzymania produkcji.

Eksport w lutym 2021 – zmiany eksportu

W roku 2020 nasza sprzedaż eksportowa uległa zmniejszeniu z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 232,8 mld EUR (o 0,03%). Regres okazał się znikomy w porównaniu do zakładanego wiosną (spadek o 18,1%). W roku 2021 eksport wynosząc 245,9 mld EUR może okazać się o 5,6% wyższy niż w roku 2020, a w roku 2022 wynosząc 270,5 mld EUR zwiększyć się o dalsze 10%.

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.