Eksport w lutym 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

01.04.2022

Główny Ekonomista KIG szacuje eksport w lutym na poziomie 25 921 mln EUR

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG, pozwalają szacować, że eksport w lutym 2022 roku wyniósł
25 921 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 5,1%. W stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 21,0%. Wielkość eksportu w marcu będzie ze względów sezonowych wyższa od notowanej w lutym.    

Luty zazwyczaj przynosi zwiększenie aktywności eksportowej. Jest to odreagowanie wygaszania aktywności typowego dla ostatniego miesiąca roku. W grudniu bowiem zakupy na potrzeby świąt nie są tak intensywne jak w październiku i listopadzie. W styczniu bardzo często aktywność jest wciąż bardzo słaba – a wyniki są zaledwie zbliżone do realizowanych w grudniu. Potwierdzają to ostatnie statystyki – w roku 2022 styczeń przyniósł wzrosty eksportu na poziomie 2,3%, w roku 2021 zaś spadki rzędu -0,5%.

W bieżącym roku wzrost notowany w lutym szacowany na 5,1% będzie zapewne nieco mniejszy od wzrostu sprzed roku (6,7%). Tym razem bowiem styczeń był nieco mocniejszy. W konsekwencji nieznacznemu obniżeniu ulegnie roczna dynamika eksportu z 22,8% w styczniu do 21,0% w lutym. Wciąż jednak pozostawać będzie ona wysoka. Na taki obrót spraw zdają się wskazywać tak dane o wynikach przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. Najprawdopodobniej wyników lutego nie obciążył jeszcze istotnie atak Rosji na Ukrainę. Wpływ tego czynnika widoczny będzie wyraźniej w statystykach marca i kolejnych miesięcy.

W lutym wycena złotego wobec euro okazała się bardzo zbliżona do notowanej w styczniu i wyniosła 4,5539. Równocześnie okazała się o 1,2% słabsza niż przed rokiem (w styczniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 0,2%). Wycena złotego pozostawała więc słaba.

Nieco inaczej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W lutym złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,2% do 4,0156. Lutowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – aż o 8,0%, w styczniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 7,9%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszym miesiącu 2022 roku eksport wyniósł 24 669 mln EUR i okazał się o 22,8% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w styczniu 2022 r. 23 400 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 13,5%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynie na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulegnie sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Możliwe są też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie

Dla roku 2022 można jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat), pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 281,6 mld EUR (o 19,3%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niż wynikałoby to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 324,3 mld EUR może okazać się o 15,2% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 363,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 12,1%.

Pobierz prognozę w formacie PDF >>> TUTAJ

Zobacz inne analizy makro >>> TUTAJ

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.