• A A A

Eksport w maju 2020 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

29.06.2020

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2020 wyniósł 14 295  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w kwietniu o 3,7%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 27,0%. Wielkość eksportu w czerwcu będzie nieco większa od majowej, począwszy zaś od lipca skala poprawy wyników powinna być już bardziej efektowna.  

Maj przynosi zazwyczaj pewną korektę aktywności eksportowej. Jest już bowiem po zwiększonym ruchu okołoświątecznym oraz po pierwszej dużej fali zakupów nowych kolekcji wiosennych (co ciekawe dotyczy to znacznie większej ilości branż niż zazwyczaj wymienianych w takich okazjach zakupów odzieży i obuwia). Wzmiankowana korekta jest też często pogłębiana nieco krótszym do dyspozycji czasem pracy w maju (w porównaniu z kwietniem).

W bieżącym roku sytuacja prezentowała się jednak odmiennie. Ze względu na pojawianie się obostrzeń w gospodarkach wielu krajów oraz perturbacji w łańcuchach dostaw już w marcu statystyki były mocno słabsze od typowych, a kwietniowe pokazały pełnię problemów. Maj przyniósł natomiast pierwsze efekty postępującego w części krajów odmrażania gospodarek. Poprawa sprzedaży eksportowej wynosząca w maju 3,7%, choć wciąż niewielka, jest jednak o tyle istotna, że ma miejsce już teraz, nie zaś dopiero w czerwcu czy lipcu jak pierwotnie można się było obawiać. W konsekwencji w maju 2020 roczna dynamika eksportu mogła ulec poprawie z ujemnych notowanych w kwietniu -29,2% do ujemnych -27,0%.

W maju złoty wzmocnił się wobec euro – o 0,3% do 4,5291 i równocześnie okazał się o 5,4% słabszy niż przed rokiem (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem
o 6,0%). Zmiany te nie zmieniły znacząco dobrej pozycji konkurencyjną naszych eksporterów. Korzystnie prezentowała się też sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W maju złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 0,7% do 4,1569. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 8,3% (w kwietniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 9,7%).

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych czterech miesiącach 2020 roku eksport wyniósł 71 693 mln EUR i okazał się o 6,7% mniejszy niż w pierwszych czterech miesiącach roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-IV 2020 r. 74 600 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 5,3%.

W tegorocznych wynikach od marca widoczny jest regres aktywności w wymianie międzynarodowej, a o kwietniu zaś można mówić o jako o miesiącu bardzo głębokiej zapaści. Powodem problemów jest gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołanych całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie było odbieranych. Pojawiły się też krytycznej skali problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna).

Analizując jednak wyniki ostatnich miesięcy wypada podkreślić, że faktyczna skala regresu tak w przypadku marca jak i kwietnia okazała się płytsza niż można się było obawiać i niż zakładane było w bazowych scenariuszach. W przypadku marca ów regres był płytszy od prognozowanego o blisko dwa miliardy euro, w kwietniu zaś nawet o nieco ponad dwa miliardy.

W statystykach nie pojawił się oczekiwany wyraźny spadek udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu ogółem. Miał on nastąpić jako splot gorszej niż u nas koniunktury u naszych kluczowych partnerów z dużo trudniejszą sytuacją logistyczną w procesie realizacji wymiany międzynarodowej (niż w wymianie krajowej). W domyśle obserwowane na bieżąco wyniki przemysłu miały być bardziej budowane na dostawach krajowych, które miały choć w części pokrywać skrajnie głęboki regres w eksporcie. Tymczasem sytuacje z wysyłkami krajowymi i zagranicznymi nie różniły się aż tak bardzo. Ma to kluczowe i pozytywne znaczenie przy tworzeniu scenariuszy tendencji w eksporcie dla najbliższych miesięcy oraz szacowaniu wyników możliwych do wypracowania  w roku bieżącym i następnym.

Eksport w kwietniu był niższy niż przed rokiem o 29,2%, a aktualne szacunki dla maja wskazują na dynamikę roczną ujemną na poziomie 27,0%. Wcześniejsze prognozy dla obu tych miesięcy mówiły o spadku rzędu 40%. W następnych miesiącach skala regresu będzie się zmniejszać i to szybciej niż w naszych wcześniejszych założeniach. W marcu 2021 roczna dynamika eksportu ponownie stanie się dodatnia (choć głównie ze względu na efekty bazowe).

W roku 2020 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży eksportowej z 230,3 mld EUR w roku 2019 do 208,4 mld EUR (o 9,5%). Regres, choć bardzo dotkliwy, może okazać się jednak wyraźnie mniejszy od szacowanego przed dwoma miesiącami (spadek do 189,0 mld EUR tj. o 18,0%). W roku 2021 eksport wynosząc 224,6 mld EUR może okazać się o 8,2% wyższy niż w roku 2020.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.