Eksport w marcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej 

29.04.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2022 roku wyniósł 30 148 mln EUR

eksport w marcu 2022

Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 19,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 35,6%. Wielkość eksportu w kwietniu będzie ze względów sezonowych niższa od notowanej w marcu.     

Marzec zazwyczaj przynosi bardzo duże zwiększenie aktywności eksportowej. Gospodarka budzi się do działania po okresie wygaszenia z grudnia i stycznia, i wciąż umiarkowanej aktywności w lutym. Sprzyja temu również okres przedświąteczny, ale też wchodzenie do sprzedaży artykułów oferowanych wiosną i latem (to nie tylko odzież). Czas pracy dostępny w marcu jest też zazwyczaj istotnie dłuższy niż w lutym.   

W bieżącym roku wzrost notowany w marcu szacowany na 19,3% będzie wyraźnie większy od typowego. W dodatku, stanowić będzie silny kontrast do asezonowego spadku z marca roku 2021. Na taki obrót spraw zdają się wskazywać tak dane o wynikach przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. Jest to niezgodne z wcześniejszą intuicją – wszak wyniki mogły być już silnie obciążone skutkami gospodarczymi ataku Rosji na Ukrainę. Wpływ tego czynnika widoczny będzie wyraźniej w statystykach kolejnych miesięcy. Jednak w marcu mieliśmy wyższą od oczekiwań sprzedaż w przetwórstwie, górnictwie i wydobywaniu, ale przede wszystkim w zaopatrywaniu w energię – co musiało być skutkiem istotnego zwiększenia eksportu. 

W marcu wycena złotego wobec euro uległa znaczącemu obniżeniu w stosunku do notowanej w lutym – o 4,5% i wyniosła 4,7603. Równocześnie okazała się o 3,5% słabsza niż przed rokiem (w lutym złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,2%).  

Jeszcze głębsze zmiany odnotowano w przypadku dolara. W marcu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 7,6% do 4,3207. Marcowa wycena okazała się jednocześnie słabsza niż przed rokiem – o aż 11,7%, w lutym złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 8,0%.  

eksport w marcu 2022

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dwóch miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 50 436 mln EUR i okazał się o 15,0% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – II 2022 r. 49 500 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 16,9%. 

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynie na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulegnie sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Możliwe są też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.  

eksport w marcu 2022

Dla roku 2022 możne jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące). 

eksport w marcu 2022  

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 328,3 mld EUR może okazać się o 17,2% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 373,4 mld EUR zwiększyć się o dalsze 13,7%.   

Sprawdź wyniki eksportu i importu w styczniu i lutym >>> TUTAJ


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

tel. 22 630 97 24 

kom. 502 503 272 

e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.