Eksport w październiku 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

01.12.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane
od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2022 roku wyniósł 29 100 mln EUR

eksport w czerwcu 2022

Eksport w październiku 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Szacowany wynik 29 100 mln EUR świadczy o tym, że eksport w październiku zwiększył się w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o 2,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 25,5%. Wielkość eksportu w listopadzie będzie, ze względów sezonowych, nieznacznie wyższa od notowanej w październiku.    

Październik zazwyczaj przynosi lekkie zwiększenie aktywności eksportowej. Po bardzo wysokim wrześniu, w którym to ma miejsce otwarcie po niższej aktywności w miesiącach letnich – wakacyjnych. W wakacje w części firm mają miejsce coroczne przeglądy ciągów technologicznych, a załogi produkcyjne w tym czasie wysyłane są na urlop. W październiku handel jest już też w fazie gromadzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie jesienno–zimowym, w tym również w okresie szczególnie silnego nasilenia sprzedaży tj. świąt.

W bieżącym roku wyniki miesięcy letnich prezentowały się dobrze, w konsekwencji potencjał do sezonowego wzrostu sprzedaży począwszy od września był ograniczony – co dotyczy też skali wzrostów możliwych do wypracowania w październiku.  Prawdopodobnie październikowy wzrost sprzedaży eksportowej wynosząc 2,1% okazał się zbliżony do notowanego przed rokiem. Stąd w roku bieżącym roczna dynamika sprzedaży w październiku nie uległa zmianie i wciąż wynosiła 25,5%.

W październiku wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej we wrześniu – o 1,47% i wyniosła 4,8088. Równocześnie okazała się o 4,6% słabsza niż przed rokiem (we wrześniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 3,8%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W październiku złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 2,42% do 4,8939. Październikowa wycena okazała się też wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 23,6%, we wrześniu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 23,3%.


Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 233 833 mln EUR i okazał się o 21,8% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – IX 2022 r. 251 900 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 20,3%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu w początku tegoż roku prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie w zakresie zrealizowanych obrotów okazało się też otwarcie roku. Rekordowo wysoka była wtedy dynamika zamówień. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpłynął na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji  uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne okazały się też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw – dotykając naszej wymiany z kluczowymi dla nas rynkami.

Jednak dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można wskazać czynniki, które dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Po pierwsze wciąż dobrze prezentuje się (mimo pewnej korekty), dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach.

Perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniają odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku drogi dolar pogarsza pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara).  Gwałtownie rośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności jest generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększać poziom zamówień z naszej gospodarki. Nadspodziewanie wysokie wyniki eksportu notowane są w ostatnich miesiącach w przypadku sprzedaży na Ukrainę. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe jest powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększa realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach są umiarkowane).

  • W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 220,6 mld EUR w roku 2020 do 263,6 mld EUR (o 19,5%).
  • Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych.
  • Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 321,8 mld EUR może okazać się o 22,1% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 367,7 mld EUR zwiększyć się o dalsze 14,3%.

Sprawdź również  >>> eksport i import w okresie styczeń – wrzesień


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.