• A A A

Eksport w sierpniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

03.10.2022

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2022 roku wyniósł 25 592 mln EUR

eksport w czerwcu 2022

Eksport w sierpniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Szacowany wynik 25 592 mln EUR świadczy o tym, że eksport w sierpniu zmniejszył się w stosunku do wartości notowanych w lipcu o 1,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 13,2%. Wielkość eksportu we wrześniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu.    

Sierpień zazwyczaj przynosi pogłębienie, typowego dla lata, obniżenia aktywności eksportowej. Handel jest już po fazie gromadzenia towarów przeznaczonych do sprzedaży w okresie letnim/wakacyjnym. Czas letni to też moment przestojów części przedsiębiorstw, kiedy to ciągi technologiczne są przeglądane i konserwowane, a załoga z działów produkcyjnych wysyłana jest na urlop. Wypada też podkreślić, że wyniki z miesięcy letnich wypadają blado na tle zazwyczaj wysokich z czerwca.

W bieżącym roku wyniki czerwca prezentowały się bardzo dobrze, a lipiec był (licząc dniami roboczymi) krótszy niż przed rokiem. W sierpniu czas pracy był taki jak przed rokiem i równocześnie o dzień dłuższy niż w lipcu. Stąd oczekiwanie, że sezonowa redukcja z sierpnia może być niewielka. Przed rokiem sierpień przyniósł asezonowy wzrost eksportu. Stąd w roku bieżącym roczna dynamika sprzedaży ulegnie w sierpniu obniżeniu – z bardzo wysokiego poziomu w lipcu 19,9% – do 13,2%.

W sierpniu wycena złotego wobec euro uległa wzmocnieniu w stosunku do notowanej w lipcu – o 1,0% i wyniosła 4,7216. Równocześnie okazała się o 3,3% słabsza niż przed rokiem (w lipcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 4,6%).

Mniejsze w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku dolara. W sierpniu złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty o 0,5% do 4,6578. Sierpniowa wycena okazała się jednak wyraźnie słabsza niż przed rokiem – o aż 19,9%, w lipcu złoty wobec dolara był słabszy niż przed rokiem o 21,3%.


Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 186 226 mln EUR i okazał się o 18,4% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – VII 2022 r. 193 700 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,3%.

Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowani eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle – w tym zwłaszcza zamówień eksportowych. Powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamik eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach. Nie ulega jednak wątpliwości, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpływa na procesy gospodarcze w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) uległa sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja). Widoczne są już też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych – bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie.

Dla roku 2022, zwłaszcza jego drugiej połowy, można jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać naszej sprzedaży eksportowej. Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). Gwałtownie wzrośnie w Europie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Popyt na wzrost odporności będzie generowany nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych – a to może istotnie zwiększyć poziom zamówień z naszej gospodarki. Wypada też podkreślić, że czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie powszechny i gwałtowny wzrost cen. To on (w przeciwieństwie do praktyki wielu ostatnich lat) pokaźnie zwiększy realizowane utargi (nawet jeśli wzrosty w wymiarze realnym – liczone w tonach czy sztukach nie będą imponujące).

W roku 2021 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 236,0 mld EUR w roku 2020 do 280,2 mld EUR (o 18,7%). Wzrost ten okazał się wyraźnie większy niżby wynikało to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych. Według naszych szacunków eksport roku 2022 wynosząc 331,7 mld EUR może okazać się o 18,4% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 383,2 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,5%.  

Sprawdź również wyniki z lipca >>> TUTAJ


Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.