Eksport w styczniu 2024 - prognoza KIG

04.03.2024

Według najnowszych szacunków, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 355,3 mld EUR tj. o 6,4%, a w roku 2025 wynosząc 388,0 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%

eksport

Eksport w styczniu 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2024 roku wyniósł
27 413 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w grudniu o 10,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zmniejszył się o 3,2%. Wielkość eksportu w lutym będzie, ze względów sezonowych, wyższa od notowanej w styczniu.

Styczeń to zazwyczaj okres niewielkiej poprawy aktywności eksportowej – po bardzo głębokiej redukcji notowanej w grudniu, kiedy to handel już tylko w niewielkim stopniu uzupełnia zapasy potrzebne do obsługi podwyższonej sprzedaży w okresie świąt i nowego roku. Mniej intensywnie przebiega też w grudniu uzupełnianie zapasów firm, ale i ludności na okres zimowy. W styczniu natomiast zaczyna się stopniowy powrót do bardziej zwyczajnych obrotów. Handel zaczyna gromadzić towary potrzebne do nieodległej sprzedaży kolekcji wiosennej, przemysł nieco forsowniej gromadzi surowce, materiały i półprodukty do realizacji zamówień w kolejnych miesiącach. Wzrost eksportu notowany za styczeń 2024 będzie nieco większy od obserwowanego dwanaście miesięcy wcześniej, bo jest odreagowaniem słabszego niż zazwyczaj grudnia. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży poprawi się – z ujemnych -6,0% w grudniu, do ujemnych -3,2%.

W styczniu wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w grudniu – o 0,76% i wyniosła 4,3652. Równocześnie okazała się o 7,1% mocniejsza niż przed rokiem (w grudniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 7,4%).

Większe zmiany w skali miesiąca obserwowano w przypadku notowań dolara. W styczniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 0,85% do 4,0011. Styczniowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 8,2%. W grudniu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 10,3%.

Według danych NBP w 2023 roku eksport okazał się o 3,7% większy niż przed rokiem

W roku 2023 nie udało się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Podsumowania mogą być wręcz przyjmowane jako rozczarowujące. Stało się tak mimo wysokich wyników w początku roku. Nie spełniły się bowiem oczekiwania zakładające dla końcówki roku ponowne wyraźne przyspieszenie. Różnica w dynamikach wzrostu istotnie wynika z innego niż przed rokiem przebiegu procesów inflacyjnych. Wtedy mieliśmy silne wzrosty cen związane z szybko rosnącymi kosztami zaopatrzenia produkcji. W 2023 roku zaś część kosztów produkcji była wręcz mniejsza niż przed rokiem. W dodatku silne były efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Dynamika eksportu z wysokiej w początku roku 2023 – systematycznie osłabia się. Trzeba jednak pamiętać, że aktualnie obserwowane ujemne dynamiki eksportu w ujęciu r/r to w części efekt wyjątkowo wysokiej bazy do porównań sprzed dwunastu miesięcy. Wyraźniejszej poprawy wyników w tym zakresie należy wyczekiwać począwszy od miesięcy wiosennych.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w 2023 roku eksport wyniósł 333 828 mln EUR i okazał się o 3,7% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I – XII 2023 r. 351 000 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 1,4%.

 

Trendy w roku 2024

W roku 2024 działać powinny już czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działać będzie drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku 2023 był bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2024 roku poprawiając wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie rósł będzie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2023 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 322,0 mld EUR w roku 2022 do 333,8 mld EUR (o 3,7%).

Według naszych najnowszych szacunków, eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 355,3 mld EUR tj. o 6,4%, a w roku 2025 wynosząc 388,0 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2%.


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG:

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Rachunki narodowe w IV kwartale 2023


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.