Eksport we wrześniu 2020 r. – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.11.2020

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2020 r. wyniósł 20 702  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 16,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 2,6%. Wielkość eksportu w październiku będzie większa od wrześniowej.  

Wrzesień przynosi zazwyczaj silny wzrost aktywności eksportowej. Handel, ale również przemysł, uzupełniają przetrzebione wcześniej zapasy zgromadzone na okres działania w trakcie miesięcy wakacyjnych. Zaczynają się też szykować do typowego dla końca roku okresu podwyższonych obrotów (tak w handlu jak i produkcji). W wynikach widoczne jest też to, że część zakładów otwiera się po przestojach wakacyjnych − często powiązanych z konserwacją i rozbudową ciągów technologicznych.

W bieżącym roku wrzesień przyniósł typowe odreagowanie po wcześniejszej korekcie. Nawet nieco silniejsze niż przed rokiem. Wciąż bowiem jesteśmy w fazie podnoszenia się gospodarki po okresie załamania związanego z koronawirusem, a widocznego w statystykach począwszy od marca, ze szczególnym nasileniem w kwietniu. Począwszy od maja widoczne były efekty postępującego w części krajów odmrażania gospodarek. Podobnie było również w czerwcu, lipcu, sierpniu i prawdopodobnie również we wrześniu. W konsekwencji w roku bieżącym we wrześniu roczna dynamika eksportu może poprawić się do 2,6% z sierpniowych 0,8%.

We wrześniu złoty osłabił się wobec euro – o 1,6% do 4,4740 i równocześnie okazał się o 2,7% słabszy niż przed rokiem (w sierpniu złoty był słabszy niż przed rokiem o 1,3%). Zmiany te poprawiły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Jeszcze korzystniej prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. We wrześniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 2,0% do 3,7926. Jednocześnie okazał się mocniejszy niż przed rokiem o 4,1% (w sierpniu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 4,8%).

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych ośmiu miesiącach 2020 roku eksport wyniósł 144 713 mln EUR i okazał się o 5,0% mniejszy niż w pierwszych ośmiu miesiącach roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VIII 2020 r. 147 700 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 5,6%.

W tegorocznych wynikach od marca widoczny był regres aktywności w wymianie międzynarodowej, a o kwietniu zaś można mówić o jako o miesiącu bardzo głębokiej zapaści. Powodem problemów było gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołane całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie było odbieranych. Pojawiły się też krytycznej skali problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna).

Analizując jednak wyniki ostatnich miesięcy wypada podkreślić, że faktyczna skala regresu tak w przypadku marca jak i kwietnia okazała się płytsza niż można się było obawiać i niż zakładane było w bazowych scenariuszach. W przypadku marca ów regres był płytszy od prognozowanego o blisko dwa miliardy euro, w kwietniu zaś nawet o nieco ponad dwa miliardy. W dodatku już maj przyniósł wyraźne przełamanie tendencji spadkowej, przynosząc poziom sprzedaży zakładany dopiero dla sierpnia. Począwszy zaś od czerwca eksport okazał się wyższy niż przed rokiem.

W statystykach nie pojawił się oczekiwany wyraźny spadek udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu ogółem. Miał on nastąpić jako splot gorszej niż u nas koniunktury u naszych kluczowych partnerów z dużo trudniejszą sytuacją logistyczną w procesie realizacji wymiany międzynarodowej (niż w wymianie krajowej). W domyśle obserwowane na bieżąco wyniki przemysłu miały być bardziej budowane na dostawach krajowych, które miały choć w części pokrywać skrajnie głęboki regres w eksporcie. Tymczasem sytuacje z wysyłkami krajowymi i zagranicznymi nie różniły się aż tak bardzo. Ma to kluczowe i pozytywne znaczenie przy tworzeniu scenariuszy tendencji w eksporcie dla najbliższych miesięcy oraz szacowaniu wyników możliwych do wypracowania  w roku bieżącym i następnym.

Eksport w kwietniu był niższy niż przed rokiem o 29,3%, a w maju o 19,6%. Wcześniejsze prognozy dla obu tych miesięcy mówiły o spadku rzędu 40%. W czerwcu, lipcu i sierpniu zanotowano już sprzedaż o odpowiednio 2,6% i 1,7% i 0,8% wyższą niż przed rokiem. Aktualne szacunki wskazują, że we wrześniu sprzedaż również okaże się wyższa niż przed rokiem. Pozwoli to w części zasypać straty z najtrudniejszych wiosennych miesięcy.

W roku 2020 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży eksportowej z 230,9 mld EUR w roku 2019 do 224,1 mld EUR (o 3,8%). Regres, choć dotkliwy, może okazać się jednak wyraźnie mniejszy od szacowanego przed sześcioma miesiącami (spadek do 189,0 mld EUR tj. o 18,1%). W roku 2021 eksport wynosząc 240,0 mld EUR może okazać się o 7,1% wyższy niż w roku 2020.

 

Kontakt 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka 
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.