• Ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego – wiąże się z przyjęciem polityki prośrodowiskowej, która pozwala w mierzalny sposób weryfikować przyjęte założenia, czyli opartej o konkretny plan i wskaźniki pozwalające na określenie ryzyka wynikającego ze zmian klimatycznych. Firmy powinny zwrócić szczególną uwagę na zużycie energii, emisję zanieczyszczeń, zaopatrzenie w surowce, gospodarkę wodną i energię odnawialną.
  • Odpowiedzialność społeczna i prawa człowieka (social responsibility) – są to czynniki określające wpływ biznesu na ludzi w jego otoczeniu, zarówno wewnętrznie (pracownicy, dostawcy), jak i na zewnątrz (społeczności, na które firma może – nawet niezamierzenie – wpływać poprzez swoją działalność). Są to kwestie np. równości płac na tych samych stanowiskach bez względu na płeć, przestrzeganie praw pracowniczych, bezpieczeństwo i ochrona danych, zwalczanie nierówności, czy prowadzenie odpowiedzialnej polityki dla dostawców.
  • Ład korporacyjny (corporate governance) – wiąże się z transparentnym i odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu i obejmuje nadzór nad firmą, strukturę zarządu, a także respektowanie obowiązków informacyjnych względem udziałowców, w skład której wchodzą choćby wynagrodzenia kadry kierowniczej, przejrzystość podatkowa czy przeciwdziałanie korupcji.

  Tak rozumiana koncepcja ESG zdaje się przenikać niemal każdy aspekt biznesu, ale poszczególne jej elementy nie są żadną nowością. Dbałość o środowisko czy obowiązek respektowania praw pracowniczych i udziałowych przepisy prawa oraz kodeksy etyczne narzucają firmom już od dawna.

 • Należy pamiętać, że restrykcje uderzają w podstawy polskich firm, stawiają pod znakiem zapytania ich przyszłość i powodują spadek dochodów wielu rodzin. To, co można zamrozić jedną decyzją, trudno będzie odbudować.

  Czytaj więcej

 • Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.:

  • Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków otrzymanych z Tarczy PFR.
  • Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi.
  • Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych
  • Przedstawienie przedsiębiorcom czytelnego planu administracyjnego reglamentowania działalności gospodarczej.
  • Odroczenie wejścia w życie nowych danin.

  Przeczytaj całe pismo [PDF]

 • Projekt dotyczy udzielenia wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa. W Tarczy 6.0, w pierwotnym tekście projektu przewidziano wsparcie dla 32 branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. dla branży gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. W trakcie rozpatrywania ustawy w Senacie, w dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – ustawa została odesłana do komisji.

  Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego, zmianę w dofinansowaniu części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej oraz zmiany dotyczące Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zadań realizowanych z tego Funduszu, jak również przedłużenie finansowania dotychczasowych instrumentów wsparcia. Co istotne, dodane narzędzia pomocowe obejmują nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także osoby świadczące pracę na podstawie umowy zlecenia (uwaga – umowy zlecenia, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne).

 • Tarcza Finansowej PFR 2.0 obejmie poniższe PKD (tu uwaga – zadeklarowano możliwość zmian w zakresie PKD – rozszerzanie, zawężanie w zależności od potrzeb w czasie trwania programu):

  49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

  47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

  47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

  47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

  56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

  55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

  55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

  56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

  56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

  56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

  56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów

  59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów

  74.20.Z – Działalność fotograficzna

  77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  79.11.A – Działalność agentów turystycznych

  79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

  79.11.B – Działalność pośredników turystycznych

  79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

  79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej

  79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

  86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna

  86.90.D – Działalność paramedyczna

  90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny

  90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych

  91.02.Z – Działalność muzeów

  93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

  93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

  93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

  93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych

  93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.

  Przewiduje się, że dla mikrofirm, małych i średnich firm termin na składanie wniosków obejmie styczeń – luty 2021 r., natomiast dla dużych firm będzie to styczeń – marzec 2021 r. Wskazane terminy są orientacyjne, z uwagi na konieczność otrzymania zgody od Komisji Europejskiej.

  Program zakłada, że dla mikrofirm maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z Tarczy Finansowej 1.0 i 2.0 nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika. Subwencja finansowa będzie w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia warunków:

  –  utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,

  – utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

  Dla małych i średnich firm przewidziano możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0).

  Dla dużych przedsiębiorstw przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.

  Szczegółowe informacje

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.