Program oparty jest o wytyczne oraz o regulacje prawne, obecne i planowane, w Unii Europejskiej dot. zrównoważonego rozwoju. Ma przygotować uczestników szkolenia do uwzględnienia w swojej działalności, w tym w ofercie produktów i usług, wymogów stawianych przez Unię Europejską:

  • osiągnięcie w 2050 przez Unię Europejską neutralności klimatycznej, z uwzględnieniem wytycznych porozumienia paryskiego z 2015 roku zakładającego utrzymanie globalnego ocieplenia na bezpiecznym poziomie, czyli poziomie dużo poniżej 2°C względem poziomu z czasów przedprzemysłowych;
  • transformację europejskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, która zakłada ograniczenie do minimum marnotrawstwa i wytwarzania odpadów;
  • odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zagrożonych gatunków i życia ludzkiego;
  • przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce.

 

 

 

 

Ścieżka podstawowa jest dedykowana przedsiębiorcom, menedżerom i specjalistom, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą zrównoważonego rozwoju – od polityk europejskich i megatrendów do finansowania zrównoważonych projektów i przygotowania raportów niefinansowych.

Jest to oferta dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o kluczowe aspekty wynikające z regulacji europejskich i krajowych, przygotować firmę na nadchodzące w związku z nimi zmiany i zaplanować skuteczne działania, które ułatwią im wdrażanie nowych modeli biznesowych.

 


Ścieżka
zaawansowana prezentuje szerokie spektrum tematyki ESG i jest w pełni dostosowana do wymagań poszczególnych branż. W ramach pięciodniowego szkolenia nasi eksperci dostarczą uczestnikom wiedzę na temat rozwiązań technologicznych i procesowych uwzględniających nowe i projektowane regulacje prawne dotyczące kwestii klimatu, bioróżnorodności, zanieczyszczeń, gospodarki wodą i zasobami. Wszystko to w odniesieniu do najlepszych praktyk rynkowych z tym związanych, które zgodnie z polityką UE przedsiębiorcy są zobowiązani do uwzględnienia w procesie planowania i realizacji swoich inwestycji oraz w procesie projektowania i wprowadzania na europejski rynek oferty produktów i usług.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.