Grudniowe wyniki eksperckich prognoz makroekonomicznych NBP

21.01.2022

Determinantami inflacji i PKB: dalszy przebieg pandemii, ceny energii, działania fiskalne i administracyjne, kurs walutowy, zjawiska na rynku pracy i ujemne realne stopy procentowe

Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe są przeprowadzane z częstotliwością kwartalną. Rozpoczynają się w drugiej połowie marca (runda wiosenna), czerwca (runda letnia), września (runda jesienna) i grudnia (runda zimowa).

W aktualnym badaniu, eksperci podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2021-2023 względem prognoz z września 2021 r. Progności są pewni, że w 2022 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5%). Należy spodziewać się inflacji z zakresu między 6,1% a 8,4% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa).

W opinii respondentów ankiety, w 2023 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5% jest również wysokie (73% względem 96% dla 2022 r.), a typowe scenariusze zawierają się w przedziale 3,4%-5,6%.

Prognozy ekspertów wskazują, że krajowa stopa bezrobocia będzie się stopniowo obniżała z 5,9% w 2021 r. do 5,2% w 2022 r. i 4,8% w 2023 r. Jednocześnie będzie malała stopa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto ogółem. Po wzroście wynagrodzeń o 8,5% w 2021 r., w kolejnych latach stopa wzrostu wynagrodzeń wyniesie 8,1% (2022 r.) i 7,3% (2023 r.).

Prognozy dotyczące otoczenia polskiej gospodarki wskazują, że tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniosło 5,0% w 2021 r., a w latach 2022-2023 będzie się obniżać do odpowiednio 4,0% i 2,6%. Eksperci oczekują również nieznacznego spadku cen baryłki ropy (Brent) do 74 USD w 2022 r. i 71 USD w 2023 r.

Przewidywany kurs złotego względem euro wyniesie ok. 4,53 w 2022 r. i ok. 4,44 w 2023 r.

W komentarzach dotyczących inflacji i PKB, uczestnicy ankiety wymieniali liczne czynniki, takie jak dalszy przebieg pandemii, ceny energii, działania fiskalne i administracyjne, kurs walutowy, zjawiska na rynku pracy i ujemne, realne stopy procentowe.

Kompletny raport wraz z komentarzami ekspertów, dostępny jest na stronie NBP >>> TUTAJ

Źródło: Narodowy Bank Polski 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.