Handel hurtowy w grudniu i nowe zamówienia w przemyśle

27.01.2021

Handel hurtowy w grudniu okazał się o 9,4% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 

Handel hurtowy w grudniu

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w grudniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 2,2% niższa niż w listopadzie lecz jednocześnie o 9,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W listopadzie sprzedaż hurtowa spadla o 3,2% i okazała się wyższa niż przed rokiem o 3,7%.

Grudniowy spadek sprzedaży (podobnie jak listopadowy) powinien być traktowany jako typowy, po bardzo wysokich (sezonowo) wrześniu i październiku. Jest już bowiem po szczycie zaopatrzenia na okres świąteczno-noworoczny, a firmy raczej kalkulują jak w nowy rok nie wejść z nadmiernymi zapasami.  Co szczególnie istotne korekta z tegorocznego  grudnia okazała się wyraźnie mniejsza od typowej i jednocześnie mniejsza od zanotowanej przed rokiem.

Grudniowa korekta sprzedaży hurtowej była wypadkową spadków sprzedaży obserwowanych w pięciu grupach oraz wzrostów w pozostałych czterech. Spadki odnotowano w grupach: handel niewyspecjalizowany (4,4%), sprzedaż realizowana na zlecenie (4,2%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (2,9%), półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (2,7%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (0,3%). Wzrosty dotyczyły grup: napoje alkoholowe i bezalkoholowe (22,8%), narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (3,8%), żywność (2,7%), wyroby tytoniowe (1,4%).

Roczna dynamiki sprzedaży w handlu hurtowym ogółem uległa poprawie z 3,7% w listopadzie do aż 9,4% w grudniu. Szczególnie dobrze prezentowała się w przypadku sprzedaży narzędzi technologii informacyjnej komunikacyjnej, maszynach, urządzeniach i dodatkowym wyposażeniu (+14,4% wobec poprzednich +10,7%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (+13,1% wobec listopadowych +11,1%), półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomie (+12,9% wobec poprzednich 4,0%), agd, rtv, artykułach użytku domowego (do 12,9% wobec poprzednich ujemnych -1,2%), sprzedaży niewyspecjalizowanej (+10,2% wobec listopadowych +3,1%). Poprawę wzmacniało również zredukowanie regresu w przypadku sprzedaży: napojów alkoholowych i bezalkoholowych (do –4,5% z -15,9%), wyrobów tytoniowych (do -2,4% z -11,3%), żywności (do –2,7% z -9,9%). Pogorszenie rocznej dynamiki sprzedaży odnotowano tylko w przypadku jednej grupy – sprzedaży realizowanej na zlecenie(do -2,1% z poprzednich -1,4%).

W grudniu nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 7,0% wyższe niż przed rokiem (w listopadzie były wyższe niż przed rokiem o 15,1%). Poziom zamówień eksportowych w grudniu okazał się o 9,4% wyższy niż przed rokiem (w listopadzie był wyższy niż przed rokiem o 20,7%). Mimo korekty dynamiki rocznej (po rekordowym listopadzie) poziom zamówień jest wyraźnie wyższy od oczekiwanego dla końca roku przed trzema, czy czterema miesiącami.

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.