Handel hurtowy w kwietniu i nowe zamówienia w przemyśle

26.05.2021

Handel hurtowy: spadek sprzedaży w kwietniu w stosunku do marca jest zjawiskiem typowym

Handel hurtowy w kwietniu i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu. Sprzedaż okazała się o 11,7% niższa niż w marcu i jednocześnie o 43,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w marcu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym wzrosła 23,7% a w ujęciu rocznym o 19,7%.

Spadek sprzedaży hurtowej w kwietniu w stosunku do marca jest zjawiskiem typowym. Patrząc na wyniki w ujęciu rocznym warto mieć na uwadze, że kwietniu ubiegłego roku sprzedaż hurtowa zanotowała spadek r/r o 22,4%.

Wyniki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym były wypadkową spadków we wszystkich grupach. Największy spadek zanotowano w przypadku sprzedaży realizowanej na zlecenie (o 20,4%). W stosunku do marca spadła również sprzedaż hurtowa: żywności (o 16,6%), kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 13,8%), agd, rtv i artykułów użytku domowego (o 12,7%), narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (o 11,5%), półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 10,1%), niewyspecjalizowana (o 8,7%),  napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 7,2%) oraz wyrobów tytoniowych (o 2,8%).

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem wzrosła z 19,7% zanotowanych w marcu do 43,9% w kwietniu. Wpływ na wynik miały dodatnie wyniki sprzedaży we wszystkich grupach. Najmocniejsze wzrosty sprzedaży w kwietniu zanotowano w przypadku półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 55,1%), agd, rtv i artykułów użytku domowego (o 42,9%), narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (o 37,2%) oraz sprzedaży realizowanej na zlecenie (36,3%). W przypadku pozostałych grup sprzedaż kształtowała się następująco: niewyspecjalizowane (wzrost o 27,8%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (27,2%), wyroby tytoniowe (wzrost o 21,2%), żywność (wzrost o 4,8%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 4,4%)

W kwietniu nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 69,4% wyższe niż przed rokiem (w marcu były wyższe o 33,1%). Poziom zamówień eksportowych w kwietniu okazał się o 92,9% % wyższy niż przed rokiem (w marcu zamówienia był wyższe niż przed rokiem o 37,7%). Warto jednak mieć na uwadze, że w kwietniu ubiegłego roku zamówienia w przemyśle zanotowały spadek o 30,2% r/r a zamówienia eksportowe spadły w ujęciu rocznym o 35,1%.

Zobacz handel hurtowy w marcu i nowe zamówienia w przemyśle

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.