Handel hurtowy w marcu i nowe zamówienia w przemyśle

26.04.2021

Wyniki sprzedaży hurtowej w lutym ze wzrostami we wszystkich grupach

Handel hurtowy w marcu i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w marcu. Sprzedaż okazała się o 23,7% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 19,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w lutym sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym wzrosła o 7,7% i była wyższa niż przed rokiem o 7,6%.

Wzrost sprzedaży hurtowej w marcu jest zjawiskiem typowym. Wysoka dynamika sprzedaży półproduktów oraz maszyn i urządzeń może dodatkowo świadczyć o tym, że przedsiębiorstwa przygotowują się do realizacji  odnotowanej w marcu wysokiej fali nowych zamówień zarówno krajowych, jak i eksportowych.

Wyniki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym były wypadkową wzrostów we wszystkich grupach. Największy wzrost zanotowano w przypadku napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 39,4%). Sprzedaż narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia wzrosła o 28,8%, żywności o 27,9%, półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu o 26,1%, agd, rtv i artykułów użytku domowego o 23,2%, niewyspecjalizowana o 22,7%, realizowana na zlecenie o 22,7%, wyrobów tytoniowych o 21,9% a kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 16,1%.

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem wzrosła z 7,6% zanotowanych w lutym do 19,7% w marcu. Wpłynęły na to m.in. dodatnie wyniki sprzedaży w prawie wszystkich grupach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (wzrost o 28,3%), narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 27,9%), sprzedaż realizowana na zlecenie (wzrost o 20,7%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (wzrost o 16,5%), niewyspecjalizowana (wzrost o 11,5%), napoje alkoholowe i bezalkoholowe (wzrost o 8,9%), wyroby tytoniowe (wzrost o 5,7%) oraz żywność (wzrost o 1,3%). Jedyną grupą, która zanotowała w marcu spadek sprzedaży hurtowej w ujęciu r/r były kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (o 7,2%).

W marcu nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 33,1% wyższe niż przed rokiem (w lutym były wyższe o 3,7%). Poziom zamówień eksportowych w marcu okazał się o 37,7% wyższy niż przed rokiem (w lutym zamówienia był wyższe niż przed rokiem o 0,7%). Warto jednak mieć na uwadze, że w marcu ubiegłego roku zamówienia w przemyśle zanotowały spadek o 6,4% r/r a zamówienia eksportowe spadły w ujęciu rocznym o 10,8%.

Zobacz handel hurtowy w lutym i nowe zamówienia w przemyśle

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.