Handel hurtowy w styczniu i nowe zamówienia w przemyśle

23.02.2021

Styczniowe wyniki sprzedaży hurtowej, choć słabsze niż w ubiegłym roku, nie dają na razie podstaw do prognozowania długofalowego spadku dynamiki handlu hurtowego

Handel hurtowy w styczniu i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 6,6 % niższa niż w grudniu i jednocześnie o 4,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w grudniu sprzedaż hurtowa w ujęciu miesięcznym spadla o 2,2% ale była wyższa niż przed rokiem o 9,4%.

Wśród czynników, które negatywnie wpłynęły na dynamikę sprzedaży hurtowej w styczniu wymienić można m.in. niekorzystną aurę, która mogła wpłynąć na poziom zamówień oraz wydłużyć termin ich realizacji. Analizując wyniki ze stycznia należy wziąć również pod uwagę wysoką bazę z początku ubiegłego roku, gdy sprzedaż notowała lepsze wyniki po gorszych miesiącach z końcówki 2019 roku.

Styczniowa korekta była wypadkową spadków sprzedaży w siedmiu grupach. Tylko w dwóch zanotowano wzrost. Największe spadki odnotowano w grupach: napoje alkoholowe i bezalkoholowe (o 36,1%), agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 33,3%), sprzedaż realizowana na zlecenie (o 19,6%) oraz narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej (o 19,1%). Spadły również: sprzedaż hurtowa kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 9,3%), handel niewyspecjalizowany (o 8,1%) oraz sprzedaż żywności (o 4,3%). Handel hurtowy wzrósł w grupach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (2,4%) oraz wyroby tytoniowe (3,0%).

Roczna dynamika sprzedaży w handlu hurtowym ogółem spadła z 9,4% zanotowanych w grudniu do 4,4% w styczniu. Wpłynęły na to m.in. duże spadki sprzedaży napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 28,0%) oraz wyrobów tytoniowych (o 15,4%). Sprzedaż w ujęciu rocznym spadła również w grupach: żywność (o 3,7%), kosmetyki i wyroby farmaceutyczne (2,9%) oraz agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 2,7%). Wśród grup, które w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku odnotowały wzrosty znalazły się: narzędzia technologii informacyjnej komunikacyjnej oraz maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (wzrost o 24,9%), sprzedaż realizowana na zlecenie (o 5,5%), handel niewyspecjalizowany (o 4,2%) oraz półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 3,4%).

W styczniu nowe zamówienia w przemyśle okazały się o 3,2% niższe niż przed rokiem (w grudniu były wyższe niż przed rokiem o 7,0%). Poziom zamówień eksportowych w styczniu okazał się o 6,7% niższy niż przed rokiem (w grudniu był wyższy niż przed rokiem o 9,4%).

 

Zobacz inne analizy makro

Kontakt
Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.