Inflacja w 2024 w granicach między 4,8% a 8,1%. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

03.10.2023

Inflacja, PKB, stopa bezrobocia. Eksperci prognozują

inflacja

 Inflacja w 2024 roku w w granicach między 4,8% a 8,1%

Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe, przeprowadzane są z częstotliwością kwartalną. Rozpoczynają się w drugiej połowie marca (runda wiosenna), czerwca (runda letnia), września (runda jesienna) i grudnia (runda zimowa).

Aktualne badanie trwało od od 7 do 20 września br. W badaniu uczestniczyło 26 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników, w tym niezmiennie od lat – w ankiecie udział wzięli eksperci Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Inflacja

W kolejnych dwóch latach, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów AM NBP, inflacja średnioroczna będzie się obniżała. Typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2024 r. znajdują się w granicach między 4,8% a 8,1%, a w 2025 r. – między 3,1% a 6,7%. Prognozy centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 6,3% i 4,8%, a prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji powyżej górnej granicy przedziału odchyleń od celu inflacyjnego NBP (tj. 3,5%) – odpowiednio, 89% i 70%.

 

PKB

Typowe scenariusze rocznego tempa wzrostu PKB w 2023 r. wynikające z prognoz ekspertów AM NBP zawierają się między 0% a 0,9%, przy prognozie centralnej równej 0,4%. Prawdopodobieństwo wystąpienia recesji, wyznaczone na podstawie rozkładu zagregowanego, jest umiarkowane i wynosi ok. 26%. Prognozy zagregowane ekspertów wskazują, że w latach 2024-2025 nastąpi poprawa aktywności ekonomicznej. Zgodnie z typowymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB między 1,6% a 3,6%, a w 2025 r. – między 1,9% a 4,2%. Prognoza centralna na 2024 r. to 2,5%, a na 2025 r. to 3,0%. Prawdopodobieństwo recesji w tych latach kształtuje się poniżej 10%


Stopa bezrobocia

Zgodnie z wynikami tegorocznej wrześniowej rundy AM NBP stopa bezrobocia w najbliższych latach będzie dość stabilna i wyniesie 5,2% w 2023 r. i 2024 r. oraz 5,1% w 2025 r. Z kolei tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,7% w br. do 9,3% w 2024 r. oraz 6,5% w 2025 r.


PKB w strefie euro

Eksperci AM NBP spodziewają się, że tempo wzrostu PKB w strefie euro w bieżącym roku wyniesie 0,6%, a następnie przyspieszy do 1,0% w 2024 r. i 1,5% w 2025 r.


Ceny ropy i kursy walut

Jeśli chodzi o ceny ropy, eksperci przewidują, że w 2023 r. średnioroczna cena baryłki ropy Brent wyniesie, zdaniem ekspertów, 84 USD w br., 87 USD w 2024 r. oraz 85 USD w 2025 r. Ankietowa prognoza kursu walutowego EUR/PLN to 4,60 w 2023 r., 4,63 w 2024 r. oraz 4,55 w 2025 r.


Warto przypomnieć komentarze ekspertów na temat determinant inflacji i PKB, udzielone w czerwcowej ankiecie makroekonomicznej NBP

„Okres wyborczy będzie skutkował dalszymi obietnicami wydatków socjalnych, których realizacja w kolejnych kwartałach przyczyni się do utrwalenia inflacji bazowej na wysokim poziomie. Nie należy się spodziewać w najbliższych latach spadku CPI w okolice celu inflacyjnego”.

„Utrzymanie relatywnie przyzwoitej koniunktury gospodarczej – niekoniecznie oznacza to boom gospodarczy, ale wyniki dość dobre, aby utrzymać wysoką presję inflacyjną przy ciasnym rynku pracy”.

„Czynnikiem niepewności jest wypłata środków z KPO i z funduszy spójności”.

„Planowany wzrost wydatków socjalnych stymulujących popyt konsumpcyjny rodzi obawy o silniejszą uporczywość inflacji i wolniejszy powrót inflacji do celu NBP, w tym kontekście należy traktować także ewentualne wprowadzenie wakacji kredytowych; utrzymująca się wysoka presja płacowa, ewentualna przedwczesna obniżka stóp procentowych przez NBP opóźni powrót inflacji do celu i spowolni proces dezinflacji”.

Aktualny raport dostępny jest na stronie NBP >>> eksperckie prognozy TUTAJ

Źródło: Narodowy Bank Polski 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG

Bezrobocie w sierpniu 2023 na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

Handel hurtowy w sierpniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.