Inflacja w czerwcu 2020

16.07.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w czerwcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,6% wyższe w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,3% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów okazały się o 0,3% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,8% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w czerwcu wzrosły o 1,3%, w skali roku zaś wzrosły o 7,4%.

Ceny w czerwcu tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazały się nieco wyższe od prognozowanych wcześniej, choć zbliżone do publikowanych jako wstępny szacunek inflacji w czerwcu. W tym kontekście szczególnie zaskoczyła skala wzrostów cen w grupach transport, rekreacja i kultura, łączność, edukacja.

Wzrosty cen, szczególnie wysokie w obszarze usług, to połączenie wprowadzania nowych cenników po otwarciu części działalności, uwzględniające konieczność sprostania dodatkowym kosztom (choćby związanym z wymaganiami sanitarnymi), ale również próba choć częściowego odrobienia strat z okresu zamknięcia. W usługach wciąż też odczuwalny jest efekty wzrostu płacy minimalnej z początku roku (w większości usług udział kosztu pracownika w ogółach kosztów jest znaczący).

W ujęciu miesięcznym najbardziej dyskutowane i odczuwalne były pokaźne wzrosty cen w grupach: transport (3,3%), rekreacja i kultura (2,2%), łączność (1,7%), edukacja (0,9%). Rosły też ceny w grupach: zdrowie (0,4%), restauracje i hotele(0,4%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0,2%), użytkowanie mieszkania (0,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego oraz inne towary i usługi (0,1%). Spadek cen miały miejsce w grupach: odzież i obuwie (-0,2%), żywność i napoje bezalkoholowe (-0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,5%), restauracje i hotele (6,0%), żywność i napoje bezalkoholowe (5,7%), zdrowie (5,6%), edukacja (5,6%), alkohol i tytoń (4,6%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: łączność (3,8%), inne towary i usługi (3,4%), rekreacja i kultura (3,1%), a także wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (1,0%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach odzież i obuwie (-3,2%) oraz transport (-10,4%).

Spośród towarów i usług które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego wypada wymienić: wywóz śmieci (54,0%), usługi finansowe (39,3%), owoce (27,7%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 9,0% i stomatologiczne – 14,7%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 5,6% a gazet i czasopism 7,4%). Sporo drożały też usługi fryzjerskie 12,8%, opieka społeczna 11,4%.

Kolejne miesiące roku powinny przynieść ustabilizowanie rocznego wskaźnika inflacji w okolicach 3,3% – 3,4% i wyraźniejszy jego spadek w grudniu do około 2,7%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,5% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji silnego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

 

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.