Inflacja w czerwcu 2021

15.07.2021

Inflacja: ceny towarów w czerwcu przeciętnie okazały się takie jak w maju

Inflacja w czerwcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,1% wyższe niż w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,4% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,7%).

Dane te są nieznacznie niższe od konsensusu rynkowego oraz zgodne z podanymi w końcu czerwca w formie tzw. szybkiego szacunku inflacji.

Ceny towarów w czerwcu przeciętnie okazały się takie jak w maju i jednocześnie o 3,8% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług czerwiec przyniósł przeciętny wzrost cen o 0,3%, po którym to poziom cen okazał się o 6,1% wyższy niż przed rokiem.

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpływ miały wyższe ceny w kategoriach: restauracje i hotele (wzrost o 1,1%), transport (o 0,6%), rekreacja i kultura (o 0,4%), zdrowie (wzrost o 0,3%). W stosunku do maja zdrożały również: żywność i napoje bezalkoholowe (0,1%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,1%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%), edukacja (0,1%). Spadek cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w przypadku odzieży i obuwie (o 1,5%), łączności (o 0,7%), wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,2%) oraz innych towarów i usług (o 0,1%),

W ujęciu rocznym na czele listy największych wzrostów pozostają ceny w transporcie, które w czerwcu były o 16,5% wyższe niż przed rokiem. Wzrosty cen zanotowano również w większości pozostałych kategorii badanych przez GUS, takich jak: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 5,9%), restauracje i hotele (o 5,7%), edukacja (o 5,0%), rekreacja i kultura (o 4,8%), łączność (o 4,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 2,6%), zdrowie (o 2,6%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 2,0%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,7%), inne towary i usługi (o 1,4%). W przypadku jednej kategorii ceny okazały się niższe niż przed rokiem – w odzieży i obuwiu (o 0,5%)

Spośród towarów i usług które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku wypada wymienić m.in.: paliwa do prywatnych środków transportu (wzrost o 27,3%), wywóz śmieci (wzrost o 24,9%), usługi związane z rekreacją i kulturą (wzrost o 10,2%) czy energię elektryczną (o 9,5%). Warto też zauważyć duży wzrost cen mięsa drobiowego (o 21,1% r/r), który jest skutkiem działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognisk ptasiej grypy.

Wysoki w ostatnim czasie poziom inflacji jest w głównej mierze skutkiem presji kosztowej w zakresie wytwarzania dóbr i usług (surowce, energia, praca), zmian w zakresie cen regulowanych, w tym pojawieniem się podwyższonych lub dodatkowych danin. Jednak dają się zauważyć już coraz silniejsze efekty cenowe związane z mocniejszą falą popytu – tak w zakresie dóbr jak i usług.

Czynnikiem ryzyka pozostaje kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny złotego inflacja może utrzymywać podwyższony poziom, lub wręcz rosnąć, a umocnienie złotego może zbijać inflację).

Zobacz: Inflacja w maju 2021

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.