Inflacja w grudniu 2023. Finalne dane GUS

15.01.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w ostatnim miesiącu 2023 roku

 

Grudzień 2023: wzrost cen i trendy

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w ostatnim miesiącu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły w stosunku do listopada ub.r. o 0,1% i jednocześnie były o 6,2% wyższe niż rok wcześniej.

W grudniu ceny towarów spadły o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca a w ujęciu rocznym wzrosły o 5,5%. Ceny usług wzrosły w stosunku do listopada ub.r. o 0,8% i były o 8,2% wyższe niż przed rokiem.

Inflacja średnioroczna w 2023 roku wyniosła 11,4% r/r.

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Jest też o 0,1 p.p. wyższy niż podawany wcześniej w tzw. szybkim szacunku (GUS szacował wcześniej wzrost cen w grudniu na 6,1%).

Na ogólny wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym wpłynęły wyniki w takich kategoriach jak: restauracje i hotele (wzrost o 0,5%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 0,4%); rekreacja i kultura (wzrost o 0,3%); zdrowie (wzrost o 0,3%); transport (wzrost o 0,2%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,2%); edukacja (wzrost o 0,1%). W porównaniu z listopadem ub.r. spadły ceny: odzieży i obuwia (o 1,2%); innych towarów i usług (o 0,2%); użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 0,1%) oraz łączności (o 0,1%). Ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych utrzymały się na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej.

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

W stosunku do grudnia 2022 roku ceny wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu (spadek o 2,8%). W pozostałych grupach poziom cen w ujęciu rocznym kształtował się następująco: edukacja – wzrost o 10,3%; restauracje i hotele – wzrost o 9,9%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 9,5%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 9,2%;  inne towary i usługi – wzrost o 8,2%; łączność – wzrost o 6,7%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 6,0%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 5,8%; rekreacja i kultura – wzrost o 5,5%; zdrowie – wzrost o 5,2%; odzież i obuwie – wzrost o 3,3%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w grudniu ub.r. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym wystąpił w przypadku m.in.: energii cieplnej (o 19,7%); energii elektrycznej (o 19,5%), z kolei największy spadek zanotował opał (o 19,7%).

 

Sprawdź także wyniki z ubiegłego miesiąca >>> inflacja w listopadzie


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.