Inflacja w kwietniu 2021

14.05.2021

Inflacja w kwietniu okazała się wyższa od konsensusu rynkowego

Inflacja w kwietniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,8% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,3% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,2%). Dane te są wyższe od konsensusu rynkowego.

W ujęciu miesięcznym, w kwietniu na poziom inflacji ogółem wpływ miały wyższe ceny m.in.: transportu (wzrost o 2,5%), odzieży i obuwia (o 2,5%), żywności (o 1,0%) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,9%). W przypadku żywności oraz odzieży i obuwia wzrost cen w kwietniu jest zjawiskiem typowym. Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano również w działach: łączność (o 0,5%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,4%), restauracje i hotele (o 0,3%), rekreacja i kultura (o 0,2%), zdrowie (o 0,2%), edukacja (0,1%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,1%). W stosunku do marca spadły ceny w kategorii „inne towary i usługi” (spadek o 0,3%).

W stosunku do kwietnia ubiegłego roku największy wzrost odnotowano w przypadku cen transportu (o 16,2%). Wzrosty w pozostałych kategoriach wyglądały następująco: łączność (o 7,6%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 5,7%), edukacja (o 5,5%), rekreacja i kultura (o 5,4%), restauracje i hotele (o 4,4%), zdrowie (o 3,4%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 2,6%), inne towary i usługi (o 2,3%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,7%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,2%). W ujęciu rocznym spadły ceny odzieży i obuwia (o 0,3%).

Poziom inflacji wydaje się być w znacznej mierze efektem zmian w zakresie cen paliw. Istotne jest też kształtowanie się cen prądu (zwłaszcza w wymiarze indeksu rocznego) oraz cen niektórych usług, takich jak m.in. wywóz śmieci, usługi finansowe, opieka społeczna czy usługi z obszaru ochrony zdrowia.

Czynnikiem ryzyka pozostaje kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny  złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację). Wpływ na poziomi inflacji może mieć również sytuacja na rynkach surowców. Warto również zwrócić uwagę na to, że tegoroczne, niekorzystne warunki meteorologiczne mogą opóźnić pojawienie się nowalijek i spowodować wzrost ich cen. Ponadto istnieje duży niepokój co do cen mięsa drobiowego i jaj w związku z ogniskami ptasiej grypy.

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.