Inflacja w lipcu 2021

13.08.2021

Inflacja w lipcu wyższa od oczekiwań rynkowych

Inflacja w lipcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,4% wyższe niż w czerwcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,4%). Dane te są zgodne ze wskaźnikiem podanym na początku lipca w szybkim szacunku i wyższe od oczekiwań rynkowych.

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpływ miały wyższe ceny w kategoriach: transport (wzrost o 3,1%), rekreacja i kultura (wzrost o 1,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 1,2%), restauracje i hotele (o 0,9%), inne towary i usługi (o 0,6%), zdrowie (o 0,5%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,3%), łączność (o 0,1%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca nie zmieniły się ceny w edukacji. Spadek m/m zanotowano w takich kategoriach jak: żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,4%) oraz odzież i obuwie (o 2,4%).

W ujęciu rocznym największy wzrost zanotowano w przypadku transportu (o 18,5%). Wzrosły również ceny w kategoriach: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 6,2%), restauracje i hotele (o 6,1%), rekreacja i kultura (o 5,6%), edukacja (o 4,8), łączność (o 3,6%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 3,4%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,1%), zdrowie (o 2,8%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,6%) oraz inne towary i usługi (o 1,4%). „Odzież i obuwie” było jedyną kategorią, w której zanotowano spadek cen w ujęciu rocznym (o 0,6%).

Szczegółowe dane dotyczące cen towarów i usług w poszczególnych grupach pokazują, że w stosunku do ubiegłego roku największe wzrosty zanotowano w przypadku m.in.: paliw do prywatnych środków transportu (wzrost o 30,0%), wywozu śmieci (wzrost o 23,1%), usług związanych z rekreacją i kulturą (wzrost o 10,0%). Ceny energii elektrycznej były wyższe o 9,5% niż przed rokiem. W przypadku żywności zwraca uwagę m.in. duży wzrost cen mięsa drobiowego (o 22,6% r/r), który jest prawdopodobnie efektem działań związanych z ptasią grypą.

Poziom inflacji kolejny miesiąc z rzędu wydaje się być w znacznej mierze efektem kształtowania się cen paliw, cen energii elektrycznej oraz niektórych usług (np. wywóz śmieci czy usługi zdrowotne). Wzrost kosztów wytwarzania wpływa również na wzrost cen większości towarów i usług.

Czynnikiem ryzyka pozostaje kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny  złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację).

Zobacz: Inflacja w czerwcu 2021

Zobacz inne analizy makro

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.