Inflacja w lipcu 2023

14.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych okazały się przeciętne niższe niż w czerwcu o 0,2% i jednocześnie były o 10,8% wyższe niż przed rokiem.

 

W lipcu 2023 roku ceny towarów obniżyły się o 0,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosły o 10,6%. W czerwcu towary były tańsze niż miesiąc wcześniej o 0,2% i droższe niż rok wcześniej o 11,4%. W przypadku usług ceny w lipcu wzrosły o 0,8% w stosunku do notowanych w czerwcu i były o 11,3% wyższe niż przed rokiem. W czerwcu usługi były o 0,6% droższe niż w maju i o 11,7% droższe niż dwanaście miesięcy wcześniej. W okresie I-VII 2023 roku poziom inflacji wyniósł 14,4% r/r. Opublikowane przez GUS dane są zgodne z wcześniejszym szybkim szacunkiem, a poziom inflacji okazał się niższy od oczekiwań rynkowych.

 

W ujęciu miesięcznym ceny przeciętnie obniżyły się o 0,2%. Należy podkreślić, że obserwowany spadek jest spadkiem sezonowym typowym dla lipca. Wynika on głownie ze spadków cen w dwóch kategoriach: odzież i obuwie (spadek o 3,1%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (spadek o 1,2%). Nie zmieniły się ceny w grupie alkohol i tytoń. W pozostałych grupach notowano już wzrosty. Najsilniejsze okazały się wzrosty mające charakter sezonowy w grupach rekreacja i kultura (wzrost o 1,6%) oraz restauracje i hotele (wzrost o 0,7%). Zdrożały też towary i usług w grupach: łączność (o 0,6%), pozostałe (o 0,4%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,1%), transport (o 0,1%), zdrowie (o 0,1%), edukacja (o 0,1%).

 

inflacja w lipcu

 

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – wyjątkiem jest transport, w którym zanotowano spadek cen r/r o 8,5%. Żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały r/r o 15,6%, użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii o 13,8%, restauracje i hotele o 13,8%, edukacja o 13,6%, inne towary i usługi o 13,4%, rekreacja i kultura o 12,1%, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 11,5%, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego o 10,6%, zdrowie o 9,8%, łączność o 9,2%, odzież i obuwie o 6,9%. W większości z tych grup (wyjątkiem jest łączność) roczna dynamika cen była w lipcu niższa niż w czerwcu.

 

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w lipcu br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w ujęciu rocznym widoczne są wciąż w przypadku cukru (o 47,9%) czy energii cieplnej (o 38,3%).

 

Ostatnie spadki rocznego wskaźnika inflacji mają trzy główne przyczyny. Wchodzimy w echo szczególnie wysokiej (i szybko rosnącej) bazy do porównań sytuacji sprzed roku, korekcie cen na wielu rynkach surowców – zwłaszcza energetycznych, silnej wycenie złotego znacząco obniżającej ceny towarów importowanych i nakładającej na ceny krajowe tzw. importową kotwicę cenową. Również w kilku kolejnych miesiącach roczny wskaźnik inflacji powinien wyraźnie obniżać się.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.