Inflacja w listopadzie 2019 r.

13.12.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem (w październiku okazały się o 0,3% wyższe i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem). W przypadku usług ceny w listopadzie przeciętnie nie uległy zmianie, w skali roku zaś wzrosły o 5,3% (w październiku  wzrosły o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 4,8%).

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się taka sama jak prognozowana i wcześniej prezentowana w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu i sierpniu a następnie spadła – w listopadzie do 2,6%.. Wrzesień był czwartym miesiącem, w którym poziom inflacji przekraczał cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%), w październiku wrócił ona do celu, a w listopadzie wzrosła o 0,1 pkt. proc. Dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji pozostaje w dopuszczalnym paśmie wahań.

W ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były niewielkie wzrosty cen w grupach: napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (0,4%), rekreacja i kultura (0,4%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,3%), restauracje i hotele (0,3%), edukacja (0,3%), użytkowanie mieszkania (0,2%). Na tym samym poziomie pozostały ceny w grupach: zdrowie, łączność, inne towary i usługi. Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: transport (-0,6%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-0,2%), odzież i obuwie (-0,2%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (6,5%), restauracje i hotele (5,3%), edukacja (4,6%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: łączność (3,7%), rekreacja i kultura (3,6%), zdrowie (3,1%), użytkowanie mieszkania (2,0%), inne towary i usługi (1,5%), alkohol i tytoń (1,3%). Niewielki wzrost zanotowano w grupie wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,3%). Skalę inflacji spłycał spadek cen jedynie w grupie odzież i obuwie (-1,8%).

Wciąż artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są warzywa, cukier i mięso wieprzowe.

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 6,1% i stomatologiczne – 4,5%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 3,6% a gazet i czasopism 5,6%). Sporo drożała też turystyka zagraniczna 11,2%, a także usługi fryzjerskie 5,6%. Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który w listopadzie był o 31,4% wyższy niż przed rokiem.

Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,8%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,3%, wobec 1,7% w roku 2018. Kolejną falę narastania inflacji może przynieść pierwszy kwartał roku 2020 kiedy to roczny jej wskaźnik przekroczy 3,5% czyli górne widełki dopuszczalnego przez NBP pasma wahań. Średnioroczny wskaźnik inflacji dla całego roku 2020 szacujemy na 3,0%.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.