Inflacja w maju 2024. Najnowsze dane GUS

14.06.2024

Inflacja w  maju. Wzrost o 0,1% w stosunku do kwietnia, 2,5% rok do roku

inflacja

Inflacja w maju: wynik niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2024 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do kwietnia br. o 0,1% i jednocześnie były o 2,5% wyższe niż przed rokiem (w kwietniu roczny wskaźnik inflacji wyniósł 2,4%).

Dane GUS zgodne z wcześniejszym „szybkim szacunkiem”

W maju ceny towarów wzrosły o 0,1% w ujęciu miesięcznym i o 1,2% w ujęciu rocznym. Ceny usług wzrosły w stosunku do kwietnia br. o 0,1% i były o 6,2% wyższe niż przed rokiem.

Poziom inflacji w okresie I-V 2024 wyniósł 2,7% r/r.

Poziom inflacji w ujęciu rocznym okazał się niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

Dane GUS są zgodne z podanymi wcześniej w tzw. szybkim szacunku.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w kategoriach: restauracje i hotele (o 0,9%); zdrowie (o 0,9%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,5%); łączność (o 0,4%); żywność i napoje bezalkoholowe (o 0,3%); edukacja (o 0,1%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%). Spadek cen zanotowano w przypadku: rekreacji i kultury (o 1,4%); odzieży i obuwia (o 0,4%); transportu (o 0,4%); wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%). Ceny innych towarów i usług nie zmieniły się w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Wzrost cen w większości kategorii towarów i usług

Dane w ujęciu rocznym pokazują wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem odzieży i obuwia, których ceny w stosunku do maja 2023 roku spadły o 0,2%. Inflacja w pozostałych kategoriach wyglądała następująco: edukacja – 9,0%; restauracje i hotele – 7,9%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – o 4,1%; inne towary i usługi – 3,7%; rekreacja i kultura – 3,7%; zdrowie – 2,8%; łączność – 2,2%; transport – 2,2%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – 1,6%;  żywność i napoje bezalkoholowe – 1,6%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – 1,4%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w maju br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty cen w stosunku do ubiegłego roku widoczne są w przypadku m.in.: usług turystycznych (w tym turystyki zorganizowanej za granicą, której ceny wzrosły o 15,1%); usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (wzrost o 12,0%); usług finansowych (wzrost o 11,7%); opieki społecznej (wzrost o 11,3% r/r); niektórych usług związanych ze zdrowiem (m.in. usług szpitalnych i sanatoryjnych notujących wzrost o 11,0%); niektórych produktów spożywczych (m.in. herbaty o 10,2% r/r).

 

Sprawdź także kwietniowe wyniki >>> inflacja w kwietniu 2024

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.