• A A A

Inflacja w październiku 2021

15.11.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 r

15.11 Inflacja w październiku 2021

Ceny przeciętnie okazały się o 1,1% wyższe niż we wrześniu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 6,8% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 5,9%).
Wskaźnik inflacji jest znacząco wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Szybki szacunek inflacji z końca października pokazywał wzrost cen o 6,8% r/r i 1,0% w stosunku do września.

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpłynęły wzrosty cen w większości kategorii produktów i usług. Najwyższy wzrost m/m zanotowała odzież i obuwie (o 3,2%). Więcej niż we wrześniu zapłaciliśmy również za: transport (wzrost o 2,3%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 2,0%), wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (wzrost o 1,7%), edukację (wzrost o 1,3%), inne towary i usługi (wzrost o 0,6%), restauracje i hotele (wzrost o 0,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,5%), zdrowie (o 0,2%), rekreacja i kultura (wzrost o 0,1%). W stosunku do września nie zmieniły się ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Spadły natomiast w przypadku łączności (o 0,3%).

W ujęciu rocznym, podobnie jak w poprzednim miesiącach, największy wzrost cen notowany jest w przypadku transportu (o 22,1%). Ceny wzrosły również w pozostałych kategoriach analizowanych przez GUS tj: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 9,0%), restauracje i hotele (o 7,5%), łączność (o 6,0%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 5,3%), rekreacja i kultura (o 5,0%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 5,0%), edukacja (o 4,6%), zdrowie (o 3,2%), inne towary i usługi (o 2,5%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,0%) oraz odzież i obuwie (o 0,7%).

Szczegółowe dane pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że najwyższe wzrosty w ujęciu rocznym dotyczą paliw do prywatnych środków transportu (wzrost o 33,9%). Wysoki wzrost cen widoczny jest również w przypadku m.in. wywozu śmieci (o 18,5%) oraz nośników energii (ogółem o 10,5% w tym energii elektrycznej o 9,5%, gazu o 16,1% i opału o 18,3%). Ponad dziesięcioprocentowe wzrosty cen objęły również meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (wzrost o 11,7%) oraz niektóre artykuły żywnościowe jak np. mięso drobiowe (wzrost o 18,8%), tłuszcze roślinne (o 15,5%) czy cukier (o 11,3%).

Inflacja konsumencka podbijana jest w dużym stopniu cenami paliw i nośników energii jak również niskim poziom wyceny złotego. Wydaje się jednak, że na wzrost cen coraz mocniej wpływają również inne niż paliwa czy nośniki energii koszty przedsiębiorców (związane np. z cenami surowców, gospodarką odpadami, dostawą wody, nowymi daninami publicznymi czy wzrostem kosztów obsługi księgowej wynikającym ze zmian w przepisach).

Zobacz inne analizy makro

Inflacja we wrześniu

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.