Inflacja w sierpniu 2019

13.09.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny również wynosił 2,9%). Ceny towarów przeciętnie obniżyły się o 0,3% w stosunku do notowanych w poprzednim miesiącu i były o 2,3% wyższe niż przed rokiem (w lipcu obniżyły się o 0,2% i były o 2,4% wyższe niż przed rokiem). W przypadku usług ceny w sierpniu zwiększyły się 1,0%, w skali roku zaś wzrosły o 4,3% (w lipcu wzrosły o 0,6%, w skali roku zaś o 4,2%).

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się zbliżona do prognozowanej i wcześniej prezentowanej w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu i sierpniu – istotnie już ponad cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%). Zwraca uwagę brak spadku rocznego wskaźnika inflacji, mimo wejścia w echo podwyższonej bazy sprzed roku.

W skali miesiąca najbardziej widoczne były wzrosty cen w kategoriach: łączność (0,8%), restauracje i hotele (0,5%), transport (0,5%), użytkowanie mieszkania (0,2%), zdrowie (0,1%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: odzież i obuwie (1,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,3%), inne towary i usługi (0,2%), rekreacja i kultura (o 0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 7,2%), restauracje i hotele (wzrost o 4,7%), zdrowie (wzrost o 3,6%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: odzież i obuwie (o 1,4%) i łączność (o 0,7%). W przypadku grup edukacja (wzrost o 3,1%), rekreacja i kultura (wzrost o 2,8%),  zmiana cen nie odbiegała znacząco od przeciętnej tj. 2,9%.

W sierpniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach sporym zaskoczeniem okazały się zmiany cen w grupie żywność. Sierpień powinien przynieść głębokie sezonowe spadki cen. Tymczasem wskaźnik ogółem dla całej kategorii pokazał spadek w ujęciu miesięcznym zaledwie na poziomie 0,3%, co przełożyło się na podbicie rocznego wskaźnika do rekordowych wręcz wartości. Wciąż też artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są warzywa, cukier, mięso wieprzowe. Podwyższony poziom inflacji ma też swe źródła w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 5,7% i stomatologiczne – 3,5%), rekreacja i kultura (gdzie w ujęciu rocznym ceny turystyki zorganizowanej w tym turystyki zorganizowanej za granicą wrosły odpowiednio o 6,8% i 8,4%).

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może nieznacznie obniżyć się w stosunku do zanotowanego w sierpniu – z minimum lokalnym na poziomie 2,7% w początku kwartału czwartego. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,8%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,3%, wobec 1,7% w roku 2018. Kolejną falę narastania inflacji może przynieść pierwszy kwartał roku 2020.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.