• A A A

Inflacja w sierpniu 2020 r.

15.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% niższe w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,0%). Ceny towarów okazały się o 0,3% niższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,5% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w sierpniu wzrosły o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 6,6%.

Ceny w sierpniu tak w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym okazały się zbliżone do prognozowanych wcześniej oraz publikowanych jako wstępny szacunek inflacji w sierpniu. Szczególnie zwracają uwagę głębsze sezonowe spadki cen żywności, odzieży i obuwia, a także obserwowane w grupie rekreacja i kultura.

Wzrosty cen w usługach

Wzrosty cen w obszarze usług, to połączenie wprowadzania nowych cenników po otwarciu części działalności, uwzględniające konieczność sprostania dodatkowym kosztom (choćby związanym z wymaganiami sanitarnymi), ale również próba choć częściowego odrobienia strat z okresu zamknięcia. W usługach wciąż też odczuwalny jest efekt wzrostu płacy minimalnej z początku roku (w większości usług udział kosztu pracownika w ogółach kosztów jest znaczący).

W ujęciu miesięcznym najbardziej odczuwalny był wzrost cen w transporcie (1,9%). Rosły też ceny w grupach: użytkowanie mieszkania (0,3%), restauracje i hotele (0,2%), łączność (0,2%), zdrowie (0,2%), edukacja (0,1%). W przypadku alkoholu i tytoniu oraz innych towarów i usług ceny pozostały na tym samym poziomie. Spadki cen miały miejsce w grupach: odzież i obuwie (-1,5%), żywność i napoje bezalkoholowe (-1,1%) oraz rekreacja i kultura (-0,4%). We wszystkich trzech przypadkach spadki miały charakter typowo sezonowy. Do tego taniały też artykuły z grupy wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-0,3%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,2%), edukacja (5,8%), restauracje i hotele (5,7%), zdrowie (5,4%), alkohol i tytoń (4,8%), inne towary i usługi (4,4%), łączność (3,4%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (3,0%), rekreacja i kultura (2,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,9%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-7,1%) oraz odzież i obuwie (-1,9%).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić: wywóz śmieci (50,5%), usługi finansowe (42,9%), owoce (18,5%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 9,3% i stomatologiczne – 14,5%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z rekreacją i sportem wrosły o 6,5% a turystyka zorganizowana w kraju o 6,6%). Sporo drożały też usługi fryzjerskie 13,5%, opieka społeczna 12,4%.

Prognoza 

Kolejne miesiące roku powinny przynieść nieznaczny wzrost rocznego wskaźnika inflacji do około 3,3% − 3,4% a później wyraźniejszy jego spadek w grudniu do około 2,8%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,5% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji silnego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację coraz słabiej zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

 

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.