Inflacja w sierpniu 2021

15.09.2021

Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w lipcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,5%.

 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu. 2021 r.

Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w lipcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,5% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 5,0%). Dane te są wyższe niż podane na koniec sierpnia w szybkim szacunku, który mówił o wzroście 0,2% m/m i 5,4% r/r.

Wzrost okazał się znacznie wyższy od mediany oczekiwań rynkowych.

Na poziom inflacji ogółem w ujęciu miesięcznym wpłynęły wzrosty cen w kategoriach: transport (o 1,4%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,9%), łączność (o 0,8%), restauracje i hotele (o 0,6%), inne towary i usługi (o 0,4%), zdrowie (o 0,4%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%) oraz edukacja (o 0,1%). W stosunku do lipca nie zmieniły się ceny w kategorii rekreacja i kultura. Spadki cen zanotowano w przypadku odzieży i obuwia (o 0,9%), wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2%).

W stosunku do sierpnia ubiegłego roku największy wzrost zanotowano w transporcie (o 17,8%).  Ceny wzrosły również w kategoriach: użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 6,9%), restauracje i hotele (o 6,6%), rekreacja i kultura (o 5,8%), edukacja (4,8%), łączność (o 4,2%), żywność i napoje bezalkoholowe (o 3,9%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 3,3%), zdrowie (o 3,0%), inne towary i usługi (o 1,8%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (1,8%). Bez zmian w porównaniu z ubiegłym rokiem pozostały ceny odzieży i obuwia.

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach towarów i usług pokazują, że najwyższe wzrosty ceny w ujęciu r/r dotyczyły m.in. paliw do prywatnych środków transportu (wzrost o 28,0%), wywozu śmieci (wzrost o 21,9%), usług związanych z kulturą (wzrost o 12,5%) oraz turystyki zorganizowanej za granicą (wzrost o 12,5%). Ceny energii elektrycznej były wyższe o 9,5% niż przed rokiem a gazu o 8,1%. W przypadku żywności największy wzrost dotknął cen mięsa drobiowego (o 24,5% r/r).

Poziom inflacji konsumenckiej mocno podbijany jest cenami paliw i nośników energii. Warto mieć również na uwadze, że konsumenci dodatkowo odczują wzrosty cen, gdy producenci w cennikach swoich wyrobów i usług będą zmuszeni uwzględnić wzrost kosztów wytwarzania (zwłaszcza wzrostu cen paliw i nośników energii, ale nie tylko). Zwraca również uwagę sytuacja w żywności. Lipiec i sierpień przynoszą tu zazwyczaj wyraźne spadki cen (sezonowe), na tyle głębokie by wskaźnik ogólny inflacji w ujęciu miesiąc do poprzedniego pokazywał spadki cen. W tym roku tak w lipcu jak i w sierpniu rozmiar korekty był niewielki.

Wciąż znaczący wpływ na dynamizację procesów inflacyjnych ma bardzo niski poziom wyceny złotego.

 

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.