Inflacja w styczniu i lutym 2020 r.

13.03.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował uzupełnione dane o inflacji w styczniu oraz dane o inflacji w lutym 2020.

Po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2020 rok, w styczniu ceny okazały się przeciętnie o 0,9% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,3% (w grudniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%) i na niższym poziomie wobec wstępnie szacowanego wzrostu – 4,4%. W lutym natomiast ceny okazały się przeciętnie o 0,7% wyższe niż w styczniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,7%.

Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 2019 roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu do aż 3,4% zamykających rok. W bieżącym zaś roku wynosząc w styczniu i lutym odpowiednio 4,3% i 4,7% wyraźnie wyszła poza górne widełki celu inflacyjnego.

W ujęciu miesięcznym w styczniu najbardziej odczuwalny był wzrost cen w grupie użytkowanie mieszkania (3,0%). Jak na pojedynczy miesiąc spore były też wzrosty cen w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (1,9%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (1,4%) oraz rekreacja i kultura (0,9%). Mniejsze podwyżki miały miejsce w  przypadku towarów i usług z grup: zdrowie (0,7%), restauracje i hotele (0,7%), edukacja (0,5%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,2%). Spadek cen miał natomiast miejsce czterech grupach: odzież i obuwie (-4,5%), transport (-0,8%), inne towary i usługi (-0,7%), łączność (-0,3%).

Istotnie wyższe niż w styczniu 2019 były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (7,5%), użytkowanie mieszkania (6,2%), restauracje i hotele (5,6%), edukacja (4,8%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: zdrowie (3,6%), rekreacja i kultura (3,3%), alkohol i tytoń (2,6%), transport (2,1%), łączność (1,9%), inne towary i usługi (1,5%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,3%). Skalę inflacji spłycał spadek cen jedynie w grupie odzież i obuwie (-1,6%).

W ujęciu miesięcznym w lutym najbardziej odczuwalne były wzrosty cen w grupach napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (1,7%) oraz użytkowanie mieszkania (1,5%). Wzrosty cen widoczne były też w grupach: restauracje i hotele (0,9%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,8%), rekreacja i kultura (0,5%), rekreacja i kultura (0,5%), edukacja (0,3%). Spadek cen miał miejsce trzech grupach: odzież i obuwie (-1,2%), transport (-0,5%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (-0,1%).

Istotnie wyższe niż w przed rokiem były ceny w lutym towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (7,5%), użytkowanie mieszkania (7,3%), restauracje i hotele (6,3%), edukacja (4,9%), alkohol i tytoń (4,1%). Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: zdrowie (3,7%), rekreacja i kultura (3,7%), inne towary i usługi (2,1%), łączność (1,9%), transport (1,4%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,3%). Jedyny spadek cen miał miejsce w grupie odzież i obuwie (-1,0%).

Artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są wywóz śmieci, energia elektryczna, a także wciąż cukier i mięso wieprzowe.

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.