Inflacja w styczniu i lutym 2024. Najnowsze dane GUS

15.03.2024

Inflacja w styczniu i lutym 2024. Skorygowane dane za styczeń pokazują wzrost m/m o 0,4% oraz wzrost r/r o 3,7%

inflacja

Inflacja w lutym: wyniki lepsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2024 roku. Wraz z danymi lutowymi, GUS opublikował również zaktualizowany skład koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (obowiązujący w roku 2024) oraz pełne i skorygowane zgodnie z nowym koszykiem dane za styczeń. W koszyku na obecny rok wzrósł m. in. udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe oraz na użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii, a obniżył się w przypadku m.in. transportu.

Wzrost cen w niemal wszystkich grupach towarów i usług

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wzrosły przeciętnie o 0,3% w stosunku do stycznia i jednocześnie były o 2,8% wyższe niż przed rokiem. W tym ceny usług wzrosły o 1,0% m/m i o 7,0% w ujęciu rocznym, a ceny towarów o 0,1% m/m i 1,4% w stosunku do lutego ub.r.

Skorygowane dane za styczeń pokazują wzrost m/m o 0,4% (zgodny z danymi wstępnymi) oraz wzrost r/r o 3,7% (danych wstępne pokazywały wzrost o 3,9%).

Lutowe dane o inflacji są lepsze od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.

W lutym ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w większości kategorii produktów i usług. Największy wzrost zanotowano w przypadku transportu – o 2,1%. W stosunku do stycznia wzrosły również ceny w kategoriach: rekreacja i kultura (o 1,8%); restauracje i hotele (o 0,8%); inne towary i usługi (o 0,7%); łączność (o 0,7%); zdrowie (o 0,6%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,5%); edukacja (o 0,4%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1%). Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 1,4%); żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,4%) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%).

Porównanie wyników z rokiem ubiegłym

W stosunku do lutego ub.r. wzrosty cen odnotowano we niemal wszystkich (poza transportem, gdzie ceny spadły o 4,0%) analizowanych przez GUS kategoriach – najwyższe w edukacji (wzrost o 9,2%). W pozostałych grupach poziom cen w ujęciu rocznym prezentował się następująco: restauracje i hotele – wzrost o 8,9%; inne towary i usługi – wzrost o 6,7%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 6,7%; zdrowie – wzrost o 4,5%; rekreacja i kultura – wzrost o 4,4%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 4,0%; łączność – wzrost o 3,5%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 2,7%; odzież i obuwie – wzrost o 2,6%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 1,1%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w lutym br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty w ujęciu rocznym zaobserwowano m.in. w przypadku turystyki zagranicznej (o 16,0%), czy też niektórych artykułów spożywczych (w tym np. herbaty o 13,1%),

W kolejnych miesiącach dynamika wzrostu cen może ulec zmianie w wyniku ograniczania mechanizmów ochronnych dla konsumentów –  w tym m.in. zniesienia zerowej stawki VAT na żywność od kwietnia br.

 

Sprawdź także grudniowe wyniki >>> inflacja bazowa w grudniu 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.