Inflacja we wrześniu 2019

15.10.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów przeciętnie nie uległy zmianie i były o 1,8% wyższe niż przed rokiem (w sierpniu obniżyły się o 0,3% i były o 2,3% wyższe niż przed rokiem). W przypadku usług ceny we wrześniu obniżyły się o 0,2%, w skali roku zaś wzrosły o 4,8% (w sierpniu wzrosły o 1,0%, w skali roku zaś o 4,3%).

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się zbliżona do prognozowanej i wcześniej prezentowanej w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększała się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu i sierpniu a następnie spadła do 2,6% we wrześniu. Wrzesień był czwartym miesiącem, w którym poziom inflacji przekraczał cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%). Oczywiście przekroczenie nie jest teraz duże – dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wciąż pozostaje w dopuszczalnym paśmie wahań.

W ujęciu miesięcznym najbardziej widoczne były wzrosty cen w kategoriach odzież i obuwie (2,6%) i edukacja (2,6%). Oba te przypadki to typowo sezonowe korekty związane odpowiednio z wprowadzaniem nowej kolekcji odzieży i obuwia oraz nowych cenników z początkiem nowego roku szkolnego. Zwracają też uwagę wzrosty cen w grupach: inne towary i usługi (1,3%) spowodowane zwłaszcza wzrostem cen ubezpieczeń oraz opieki społecznej, grupie restauracje i hotele (0,9%), zdrowie (0,7%). Ceny zwiększały się też użytkowaniu mieszkania (0,3%) głównie za sprawą wzrostu kosztów wywozu śmieci (2,3%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (0,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,2%), łączność (0,7%) rekreacja i kultura (0,9%) i transport (2,6%). Jedynie w grupie alkohol i tytoń ceny przeciętnie nie zmieniły się.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 6,3%), restauracje i hotele (wzrost o 5,2%), edukacja (wzrost o 4,4%), zdrowie (wzrost o 3,9%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: transport (o 1,7%), odzież i obuwie (o 1,2%). W przypadku grup rekreacja i kultura (wzrost o 2,6%) i użytkowanie mieszkania (2,0%) zmiana cen nie odbiegała znacząco od przeciętnej tj. 2,6%. Niewiele zdrożały artykuły z grup alkohol i tytoń (o 1,0%) oraz łączność (o 0,9%).

We wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, sporym zaskoczeniem okazały się zmiany cen w grupie żywność. Tyle, że zaskoczeniem odwrotnym niż dotąd. Zazwyczaj lipiec i sierpień powinny przynieść głębokie spadki cen. Tym razem tak nie było. Odwrotnie zaś wrzesień, przynosi on najczęściej spore wzrosty cen, a w roku bieżącym zanotowano niewielkie ale jednak spadki w ujęciu miesięcznym. Wciąż jednak artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są warzywa, cukier, mięso wieprzowe. Podwyższony poziom inflacji ma też swe źródła w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 6,2% i stomatologiczne – 4,1%), rekreacja i kultura (gdzie w ujęciu rocznym ceny turystyki zorganizowanej w tym turystyki zorganizowanej za granicą wrosły odpowiednio o 6,5% i 8,3%). Do tego zestawu wypada też dodać koszt wywozu śmieci, który we wrześniu był o 29,9% wyższy niż przed rokiem.

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może pozostać zbliżony do notowanego we wrześniu. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,7%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,3%, wobec 1,7% w roku 2018. Kolejną falę narastania inflacji może przynieść pierwszy kwartał roku 2020 kiedy to roczny jej wskaźnik zbliży się do 3,5% czyli górnych widełek dopuszczalnego przez NBP pasma wahań.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.