Inflacja we wrześniu 2020 r.

15.10.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,7% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w sierpniu wzrosły o 0,4%, w skali roku zaś wzrosły o 7,2%.

Ceny we wrześniu tak w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym okazały się wyższe od prognozowanych wcześniej oraz takie same jak publikowane jako wstępny szacunek inflacji we wrześniu.

W ujęciu miesięcznym najbardziej odczuwalny był wzrost cen w edukacji (2,6%), odzieży i obuwia (2,6%) oraz łączności (1,3%). Rosły też ceny w grupach: rekreacja i kultura (0,6%), restauracje i hotele (0,5%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,4%), użytkowanie mieszkania (0,4%), zdrowie (0,3%). Spadki cen miały miejsce w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (-0,4%), inne towary i usługi (-0,4%), transport (-0,2%) oraz alkohol i tytoń (-0,1%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,3%), edukacja (5,8%), łączność (5,5%), restauracje i hotele (5,3%), zdrowie (5,0%), alkohol i tytoń (4,7%), rekreacja i kultura (3,6%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: inne towary i usługi (2,9%), żywność i napoje bezalkoholowe (2,8%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (1,5%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-4,9%) oraz odzież i obuwie (-2,0%).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić: wywóz śmieci (50,4%), usługi finansowe (40,4%), owoce (13,5%) oraz usługi fryzjerskie (13,3%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorię zdrowie (gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie – 9,0% i stomatologiczne – 13,8%), rekreacja i kultura (gdzie przykładowo w ujęciu rocznym ceny usług związanych z kulturą wzrosły o 8,0%, z rekreacją i sportem wrosły o 6,5% a turystyka zorganizowana w kraju o 6,9%). Wzrosły też ceny gazet i czasopism – o 6,2%. Sporo drożały też opieka społeczna – 12,6% oraz energia elektryczna – 11,7%.

Prognoza

Kolejne miesiące roku powinny przynieść nieznaczny wzrost rocznego wskaźnika inflacji do około 3,3% − 3,4% a później wyraźniejszy jego spadek w grudniu do około 2,8%. Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2020 wyniesie około 3,5% wobec 2,3% z roku 2019 i 1,7% z roku 2018. Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji silnego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację coraz słabiej zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Kontakt

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.