Inflacja w 2024 roku w granicach 5,4% a 8,9%. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

06.07.2023

Inflacja, PKB, stopa bezrobocia – eksperckie prognozy makroekonomiczne w ankiecie makroekonomicznej NBP

inflacja

Inflacja w 2024 roku w granicach 5,4% a 8,9%. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP 

Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych. Badania ankietowe, przeprowadzane są z częstotliwością kwartalną. Rozpoczynają się w drugiej połowie marca (runda wiosenna), czerwca (runda letnia), września (runda jesienna) i grudnia (runda zimowa).

Aktualne badanie trwało od 7 do 20 czerwca br. i uczestniczyło w nim 28 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje przedsiębiorców i pracowników, w tym niezmiennie od lat – w ankiecie uczestniczyli eksperci Krajowej Izby Gospodarczej.

Inflacja

Typowe scenariusze średniorocznej inflacji CPI w 2023 r., uwzględniane przez ekspertów AM NBP, zawierają się między 11,6% a 13,3%, przy prognozie centralnej wynoszącej 12,4%. W kolejnych dwóch latach, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów AM NBP, inflacja średnioroczna będzie się obniżała.

W 2024 r., eksperci przewidują inflację w granicach między 5,4% a 8,9%, a w 2025 r. – między 2,9% a 6,7%. Prognozy centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 6,9% i 4,4%.

PKB

Eksperci spodziewają się, że tempo wzrostu PKB w 2023 r. nie wyjdzie poza przedział między 0,3% a 1,6% (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 0,9%. Prawdopodobieństwo recesji w 2023 r., jest stosunkowo niewielkie (17%). Typowe scenariusze wskazują, że w 2024 r. i 2025 r. eksperci AM NBP oczekują szybszego tempa wzrostu gospodarczego niż w bieżącym roku. Zgodnie z tymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB między 1,5% a 3,8%, a w 2025 r. – między 1,9% a 4,4%. Prognozy centralne dla tych lat to, odpowiednio, 2,7% i 3,3%2. Prawdopodobieństwo recesji w tych latach kształtuje się poniżej 10%.

Stopa bezrobocia

Zgodnie z najnowszymi prognozami ekspertów AM NBP, stopa bezrobocia w najbliższych latach będzie dość stabilna i wyniesie 5,3% w 2023 r., 5,4% w 2024 r. oraz 5,2% w 2025 r.  Z kolei tempo wzrostu przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto będzie się obniżało z 11,5% w br. do 8,4% w 2024 r. oraz 7,0% w 2025 r.

PKB w strefie euro

Eksperci AM NBP spodziewają się, że tempo wzrostu PKB w strefie euro w bieżącym roku będzie niskie (0,6%), a następnie przyspieszy do 1,0% w 2024 r. i 1,5% w 2025 r.

Ceny ropy i kursy walut

Jeśli chodzi o ceny ropy, eksperci przewidują, że w 2023 r. średnioroczna cena baryłki ropy Brent wyniesie 80 USD, a w dwóch kolejnych latach 85 USD. Czerwcowe prognozy kursu walutowego wskazują na oczekiwania niewielkiego umacniania się złotego względem euro. Ankietowa prognoza kursu walutowego EUR/PLN to 4,59 w 2023 r., 4,57 w 2024 r. oraz 4,55 w 2025 r.

Komentarze ekspertów na temat determinant inflacji i PKB

Okres wyborczy będzie skutkował dalszymi obietnicami wydatków socjalnych, których realizacja w kolejnych kwartałach przyczyni się do utrwalenia inflacji bazowej na wysokim poziomie. Nie należy się spodziewać w najbliższych latach spadku CPI w okolice celu inflacyjnego.

Utrzymanie relatywnie przyzwoitej koniunktury gospodarczej – niekoniecznie oznacza to boom gospodarczy, ale wyniki dość dobre, aby utrzymać wysoką presję inflacyjną przy ciasnym rynku pracy.

Czynnikiem niepewności jest wypłata środków z KPO i z funduszy spójności.

Planowany wzrost wydatków socjalnych stymulujących popyt konsumpcyjny rodzi obawy o silniejszą uporczywość inflacji i wolniejszy powrót inflacji do celu NBP, w tym kontekście należy traktować także ewentualne wprowadzenie wakacji kredytowych; utrzymująca się wysoka presja płacowa, ewentualna przedwczesna obniżka stóp procentowych przez NBP opóźni powrót inflacji do celu i spowolni proces dezinflacji.

Kompletny raport wraz z komentarzami ekspertów, dostępny jest na stronie NBP >>> eksperckie prognozy TUTAJ

Źródło: Narodowy Bank Polski 


Zobacz najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG, pod kierunkiem Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG

Eksport w maju – prognoza KIG

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.