Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023

22.09.2023

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach we wrześniu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) pogorszył się nieco w niemal wszystkich analizowanych branżach (poza transportem i gospodarką magazynową). Największy spadek (z minus 4,1 do minus 6,8) zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.

Porównując obecne wskaźniki do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa. Największy wzrost (z minus 18,6 we wrześniu ubiegłego roku do minus 4,1 obecnie) widoczny jest w przypadku zakwaterowania i gastronomii.

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

We wrześniu 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 12,8) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 12,0) i lepszy niż przed rokiem (minus 18,8).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 9,5) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 8,0) ale lepszy niż przed rokiem (minus 19,1).
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 3,4) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 1,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 8,3).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 3,5) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 2,9) ale wyższy niż rok temu (minus 9,5).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 2,3) jest lepszy niż w sierpniu (minus 3,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 7,2)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 6,8) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 4,1) ale lepszy niż przed rokiem (minus 18,6).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (11,1) jest gorszy niż przed miesiącem (13,1) i lepszy niż przed rokiem (10,6)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (17,4) jest gorszy niż przed miesiącem (18,8) i lepszy niż przed rokiem (11,1)

koniunktura gospodarcza

Rynek pracy oraz wpływ wojny w Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił we wrześniu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących rynku pracy oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.

Rynek pracy

We wrześniowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące zatrudnienia. Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia reprezentuje – w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia – przetwórstwo przemysłowe (10,2% ankietowanych) a w odniesieniu do pracowników trudnych do zastąpienia – transport i gospodarka magazynowa (10,8%). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, największy odsetek widoczny jest w branży zakwaterowania i gastronomii (13,9% firm z tej branży planuje w najbliższych miesiącach ograniczyć zatrudnienie wśród pracowników łatwych do zastąpienia).

koniunktura gospodarcza

Wpływ wojny na Ukrainie

Ankieta GUS objęła również kwestie dotyczące wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. Największy odsetek ankietowanych we wszystkich 6 obszarach deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 62,0% firm z przetwórstwa przemysłowego, 61,1% z zakwaterowania i gastronomii). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 17,5% firm z branży transportowej i magazynowej i 14,9% firm budowlanych). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 33,6% firm z handlu detalicznego, 32,4% firm budowlanych czy 32,3% firm z branży zakwaterowania i gastronomii.

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów, zakłócenie łańcucha dostaw oraz spadek sprzedaży.

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). We wrześniowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: zakwaterowanie i gastronomia (31,7%), przetwórstwo przemysłowe (30,8%) oraz transport i gospodarka magazynowa (30,7%). Z kolei napływ (głównie nieznaczny) pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej przedstawiciele branży zakwaterowania i gastronomii (32,4%), transportu i gospodarki magazynowej (29,6%) czy przetwórstwa przemysłowego (28,5%).

koniunktura gospodarcza


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.