KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

05.01.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • W trzecim kwartale 2022 roku – wzrost w ujęciu realnym wyniósł 3,6% r/r, po wzroście 5,8% r/r w drugim kwartale 2022 roku.
  • W czwartym kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 1,8% r/r.
  • W pierwszym kwartale 2023 prawdopodobna jest recesja – na poziomie -0,6%.
  • W kolejnych kwartałach nastąpi powrót do wzrostu PKB w ujęciu realnym.

W najbliższych trzech kwartałach konsumpcja będzie przechodzić regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji. W całym roku 2021, PKB wzrósł w ujęciu realnym o 6,8%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 2 624 mld PLN (575 mld EUR). Dla roku 2022 dynamika PKB prognozowana jest na 4,9%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 063 mld PLN (654 mld).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W listopadzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 4,2 tys. do 800,2 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,1% i była taka sama jak w październiku. Przed rokiem w listopadzie stopa bezrobocia wynosiła 5,8%.
  • Dane z listopada były zbliżone do oczekiwanych. Liczba pracujących w listopadzie wyniosła około 14 890 tys. osób. Była o 292 tys. tj. 2,0% wyższa niż przed rokiem.
  • W końcu roku 2022 stopa bezrobocia wyniesie 5,3%, a liczba bezrobotnych 830 tys. Lokalne maksimum bezrobocia (sezonowe) oczekiwane jest w lutym, kiedy stopa bezrobocia wyniesie 5,7% a liczba bezrobotnych osiągnie 900 tys. osób.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku grudnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w październiku.

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w październiku 2022 było ujemne i wyniosło -549 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -1 839 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 941 mln EUR.

 

Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.