KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

09.02.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Wstępny szacunek PKB w całym roku 2022 – ze wzrostem w ujęciu realnym 4,9% r/r po wzroście 6,8% r/r w roku 2021 roku.
  • W czwartym kwartale roku 2022 wzrost realny PKB szacowany jest na 1,8% r/r.
  • W pierwszym kwartale 2023 prawdopodobna jest recesja – na poziomie -0,6%


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W grudniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 12,1 tys. do 812,3 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,2% i była o 0,1 pkt proc wyższa niż w listopadzie.
  • Przed rokiem w grudniu stopa bezrobocia wynosiła 5,8%.

Grudzień zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Spada popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z grudnia były zbliżone do oczekiwanych.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku grudnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w listopadzie.

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2022 było ujemne i wyniosło -422 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -597 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 483 mln EUR.


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.