KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

07.03.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

  • W całym roku 2022, PKB wzrósł w ujęciu realnym o 4,9%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 068 mld PLN (655 mld EUR).
  • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 1,8%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 454 mld PLN (741 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W styczniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 45,3 tys. do 857,6 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,5% i była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w grudniu. Przed rokiem w styczniu stopa bezrobocia wynosiła 5,9%.
  • Dane z listopada były zbliżone do oczekiwanych. Liczba pracujących w listopadzie wyniosła około 14 890 tys. osób. Była o 292 tys. tj. 2,0% wyższa niż przed rokiem.
  • Liczba pracujących w styczniu wyniosła około 14 735 tys. osób i była o 51 tys. tj o 0,35% niższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku grudnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w grudniu.

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w grudniu 2022 było ujemne i wyniosło -2 526 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 313 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -3 883 mln EUR

Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.