KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

07.04.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Wstępny szacunek PKB w IV kwartale 2022 wskazuje na wzrost w ujęciu realnym 2,0% r/r, po wzroście 3,6% r/r w trzecim kwartale i wzroście o 5,8% w drugim kwartale.
  • W pierwszym kwartale 2023 prawdopodobna jest recesja – na poziomie -0,6%. W kolejnych kwartałach nastąpi powrót do wzrostu PKB w ujęciu realnym.
  • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 4,9%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 068 mld PLN (655 mld EUR).
  • Dla roku 2023 dynamika PKB prognozowana jest na 1,8%. W ujęciu nominalnym PKB wyniesie 3 454 mld PLN (741 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W lutym liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 7,2 tys. do 864,8 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,5% (tak jak w styczniu).
  • Przed rokiem w lutym stopa bezrobocia wynosiła 5,9%.

Luty zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Zimą brak jest popytu na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z lutego były lepsze od oczekiwanych. Liczba pracujących w lutym wyniosła około 14 859 tys. osób. Była o 157 tys. tj. 1,07% wyższa niż przed rokiem.

Okres wiosenny i lata przyniesie spadek bezrobocia. Lokalne minimum bezrobocia (sezonowe) oczekiwane jest w sierpniu, kiedy stopa bezrobocia wyniesie 5,2%, a liczba bezrobotnych osiągnie 820 tys. osób.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w styczniu 2023 było dodatnie i wyniosło 1 429 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -2 530 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -433 mln EUR.

Po styczniu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło –17 590 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -2,66%.


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – w linkach poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English

 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.