KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

10.05.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował skorygowany szacunek PKB w IV kwartale 2022. Wzrost w ujęciu realnym wyniósł 2,3% r/r, po wzroście 3,9% r/r w trzecim kwartale i
  wzroście o 6,1% w drugim kwartale. Wzrost okazał się nieco niższy od oczekiwanego przez rynek oraz nieco lepszy od naszych prognoz.
 • W pierwszym kwartale 2023 prawdopodobna jest recesja na poziomie -0,9%. W kolejnych kwartałach nastąpi powrót do wzrostu PKB w ujęciu realnym. Wzrosty notowane od kwartału II
  do IV prognozujemy na 1,0%, 2,4% i 3,8%.
 • W pierwszych trzech kwartałach roku 2023 konsumpcja będzie przechodzić regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji.


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 17,9 tys. do 846,9 tys. osób.
 • Stopa bezrobocia wyniosła 5,4% i  była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym.
 • Przed rokiem w marcu stopa bezrobocia wynosiła 5,8%.
 • Marzec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.
 • Liczba pracujących w marcu wyniosła około 14 836 tys. osób i była o 185 tys. tj. 1,26% wyższa niż przed rokiem


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w lutym 2023 było dodatnie i wyniosło 2 586 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 2 133 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 773 mln EUR.

Po lutym saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -12 527 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -1,87%.

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.