KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

07.06.2023

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki

comiesięczny przegląd

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

 • Główny Urząd Statystyczny zaprezentował skorygowany wyniki PKB w I kwartale 2023. Produkt krajowy brutto zmniejszył się o 0,3% r/r, po wzroście w kwartale czwartym o 2,3% r/r. Wynik był lepszy od oczekiwanego przez rynek.
 • Recesja wywołana była spadkami konsumpcji i zapasów
 • W drugim kwartale 2023 prawdopodobny jest wzrost gospodarczy na poziomie 0,8% r/r. Wzrosty notowane dla kwartału III oraz IV prognozujemy na poziomie odpowiednio
  2,3% i 4,1%.
 • W pierwszych trzech kwartałach roku 2023 konsumpcja będzie przechodzić regres ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji.
 • W całym roku 2022 PKB wzrósł w ujęciu realnym o 5,1%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 078 mld PLN (657 mld EUR).


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

 • W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 25,0 tys do 821,9 tys osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2%
 • W marcu stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Przed rokiem w kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 5,6%.
 • Kwiecień zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Wiosną rozpoczyna się popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.
 • Liczba pracujących w kwietniu wyniosła około 14 983 tys osób i była o 183 tys tj 1,2%4 wyższa niż przed rokiem.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

 • Saldo rachunku obrotów bieżących w marcu 2023 było dodatnie i wyniosło 1 643 mln EUR.
 • W poprzednim miesiącu notowana była nadwyżka, która wyniosła 1 410 mln EUR.
 • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -3 828 mln EUR.

Po marcu saldo rachunku obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym było ujemne i wyniosło -8 232 mln EUR. Jego poziom w stosunku do PKB wynosił -1,21%.


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – do pobrania poniżej.

Pobierz! Przegląd Gospodarczy KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.