KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 12 partnerami – instytucjami otoczenia biznesu, zrealizowała Projekt „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Cel projektu:

 • rozwój zintegrowanej sieci KIGNET Innowacje poprzez upowszechnienie i poprawę dostępności do wysokiej jakości usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, świadczonych przedsiębiorcom
 • wzmocnienie innowacyjności w gospodarce poprzez tworzenie przyjaznego systemu informacji i kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a instytucjami działającymi na rzecz innowacji

Cele szczegółowe projektu:

 • Utworzenie na bazie sieci KIGNET izbowej sieci wsparcia współpracy, zarządzania i promocji klastrów: IZBOWA SIEĆ KLASTRÓW
 • Utworzenie i rozwój metod, form i narzędzi współpracy pomiędzy firmami a IOB naukowo-badawczymi krajowymi i zagranicznymi: BIZNES – NAUKA – BIZNES
 • Rozwój nowych usług proinnowacyjnych dla firm oraz świadczenie tych usług:
  DYFUZJA INNOWACJI
 • Rozwój współpracy z sieciami proinnowacyjnymi krajowymi i zagranicznymi:
  WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU

W ramach projektu KIGNET Innowacje, przedsiębiorstwa mogły pozyskać bezpłatnie usługi doradztwa o charakterze proinnowacyjnym, związane z wdrażaniem innowacji w firmie, w zakresie objętym celami projektu. Usługi te świadczone były przez doradców i konsultantów zatrudnionych w organizacjach tworzących sieć KIGNET Innowacje, w ramach pomocy publicznej de minimis (do 200 tys. Euro przez 3 lata dla firmy).

Usługami doradczymi o charakterze proinnowacyjnym były m. in.:

 • doradztwo związane z inicjowaniem i zarządzaniem klastrami
 • doradztwo związane z audytem technologicznym, audytem ekologiczno-energetycznym
 • doradztwo z zakresie transferu technologii
 • doradztwo z zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów,
 • doradztwo związane z kojarzeniem partnerów handlowych, poszukiwaniem nowych rynków zbytu, przygotowaniem i organizowaniem udziału firm w targach i misjach krajowych i zagranicznych oraz spotkań B2B,
 • doradztwo w zakresie tworzenia strategii sprzedaży produktów niszowych i specjalistycznych
 • doradztwo związane z wdrażaniem systemów zarządzania jakością i certyfikacja,
 • doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania polityką cen transferowych – przepływy pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Realizacja projektu KIGNET Innowacje rozpoczęła się w 2009 roku, a zakończyła w 2012 roku.

Partnerzy projektu:

 • Krajowa Izba Gospodarcza – lider projektu
 • Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
 • Lubelska Izba Rzemieślnicza
 • Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
 • Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu
 • Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
 • Oddział Terenowy Stowarzyszenia WOLNA PRZEDSIEBIORCZOŚĆ w Płocku
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
 • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Opolu
 • Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
 • Polska Izba Turystyki
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.