KIGNET

W latach 2005 – 2007 Krajowa Izba Gospodarcza wraz z 85 instytucjami otoczenia biznesu realizowała Projekt „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw” finansowany ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006 w ramach działania 1.1: Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw. Celem Projektu było:
• zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawe dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przez organizacje otoczenia biznesu (IOB), zwłaszcza izby gospodarcze.

• tworzenie systemu współpracy IOB w Polsce, w celu zwiększenia zakresu i podnoszenia jakości i zasiegu usług, świadczonych przez te organizacje.

• wyrównywanie potencjału organizacyjno-technicznego IOB i zdoności do świadczenia usług dla przedsiebiorstw w celu wspierania ich konkurencyjności, w regionach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego

• przygotowanie nowych (w tym specjalistycznych branżowych) usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych.

Rezultatem Projektu jest:

• utworzenie sieci KIGNET liczącej 86 instytucji otoczenia biznesu współpracujących ze sobą na rzecz podnoszenia konkurencyjności firm i regionów (głównie izby gospodarcze, regionalne, branżowe, rzemieślnicze oraz centra innowacji NOT)

• wzrost kompetencji i wiedzy kadry pracowniczej przygotowanej do świadczenia usług

• nowe i zmodernizowane sale szkoleniowo-konferencyjne, wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny

• stworzenie i wdrożenie nowych systemów komunikacji pomiędzy IOB w sieci on-line.

• przygotowanie wysokiej jakości usług doradczych, szkoleniowych, oraz informacyjnych, (w tym specjalistycznych usług branżowych), dostępnych na terenie całego kraju poprzez zintegrowaną platformę, łączącą IOB w sieci.

Usługi świadczone w Sieci podzielone zostały na tematycznie określone obszary, takie jak:

Jednolity Rynek Europejski, Rynki Zagraniczne, Marketing, Przedsiębiorczość, Marka, e-Biznes, Innowacje, Ochrona Środowiska, Biznes Partner, Kadry, Aktywizacja Zawodowa Kobiet, Usługi Komunalne, Legalizacja, LEX, Lobbing, Jakość, Finanse

Uczestnicy Projektu KIGNET Pobierz Pdf

Kontakt
Krajowa Izba Gospodarcza Biuro KIGNET
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 22 630 97 53fax. 22 826 13 99
e-mail: kignet@kig.pl

www.kignet.kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.