Komisja Europejska uruchomiła nabór do grupy doradztwa biznesowego Global Gateway

16.03.2023

Global Gateway odpowiedzią na wzmocnienie współpracy z europejskim sektorem prywatnym

Strategia Global Gateway

  • Global Gateway to europejska strategia mająca na celu wspieranie inteligentnych, czystych i bezpiecznych połączeń w sektorach cyfrowym, energetycznym i transportowym oraz wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań na całym świecie.
  • Global Gateway jest w pełni zgodny z Agendą ONZ 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju, a także z Porozumieniem Paryskim.
  • Global Gateway ma na celu zmobilizowanie inwestycji o wartości do 300 miliardów euro.
  • Dzięki podejściu „Team Europe” Global Gateway połączy UE, jej państwa członkowskie oraz ich instytucje finansowe i rozwojowe w celu zmobilizowania sektora prywatnego do pozyskania inwestycji w celu wywarcia wpływu na transformację.

Grupa Global Gateway ma składać się z dyrektorów generalnych lub kadry kierowniczej wyższego szczebla europejskich przedsiębiorstw i stowarzyszeń przedsiębiorców. Jej celem będzie wymiana poglądów z przewodniczącą Komisji i odpowiednimi członkami kolegium na temat wdrożenia strategii Global Gateway. Będzie też wspierać Komisję Europejską we wzmacnianiu współpracy z europejskim sektorem prywatnym.

Grupa doradztwa biznesowego ma zapewnić, aby wkład sektora prywatnego był w pełni uwzględniany we wdrażaniu strategii Global Gateway. Celem jest zwiększenie wpływu inwestycji w ramach strategii Global Gateway, które obejmują sektory cyfrowy, energetyczny i transportowy, a także wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, edukacji i badań naukowych na całym świecie.

Informacje o grupie doradztwa biznesowego Global Gateway

W skład grupy wejdą organizacje sektora prywatnego UE posiadające odpowiednie doświadczenie w sektorach objętych strategią Global Gateway oraz zainteresowane zaangażowaniem w projekty Global Gateway. Członkami grupy będą różne przedsiębiorstwa z UE, od małych po duże, a także stowarzyszenia handlowe i biznesowe oraz istniejące sieci biznesowe.

Grupa będzie się składać z maksymalnie 60 członków i maksymalnie 10 obserwatorów.

Członkowie grupy są mianowani przez dyrektorów generalnych Dyrekcji Generalnej ds. Partnerstw Międzynarodowych (DG INTPA) i Dyrekcji Generalnej ds. Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), po konsultacji z powiązanymi służbami Komisji, spośród wnioskodawców posiadających kompetencje w określonych w naborze obszarach.

Członkowie będą mianowani na okres trzech lat i muszą mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Pierwsze regularne posiedzenie grupy doradztwa biznesowego odbędzie się w drugiej połowie 2023 r.
Zgłoszenia należy składać do 20 kwietnia 2023 r., godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego, na następujący adres poczty elektronicznej: EC-GGBAG@ec.europa.eu.

Zaproszenie Komisji Europejskiej do składania wniosków, zakres zadań i inne informacje można znaleźć tutaj 

Obszary partnerstwa

Global Gateway koncentruje się na obszarach infrastruktury, które zapewniają rozwiązania dla różnych wyzwań w obecnym kontekście geopolitycznym. Skupia się wokół 5 czynników:

  • Digital: Za pośrednictwem portalu Global Gateway, UE wzmacnia połączenia między Europą a światem i pomaga krajom partnerskim zaradzić przepaści cyfrowej i zintegrować światowy ekosystem cyfrowy.
  • Klimat i energia: Global Gateway będzie wspierać inwestycje w łagodzeniu zmian klimatu, wspieraniu czystej energii.
  • Transport: Global Gateway promuje ogólnoświatowe inwestycje infrastrukturalne, które tworzą zrównoważone, inteligentne, odporne, integracyjne i bezpieczne sieci we wszystkich rodzajach transportu.
  • Zdrowie: Global Gateway wzmacnia możliwości opieki zdrowotnej na całym świecie, pomagając przezwyciężyć choroby, takie jak COVID-19, malaria, żółta febra, gruźlica czy HIV/AIDS.
  • Edukacja i badania: Global Gateway inwestuje w wysokiej jakości edukację, zwracając uwagę na włączenie grup szczególnie wrażliwych i współpracuje z krajami partnerskimi w celu zacieśnienia współpracy w zakresie badań i innowacji.

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.