Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023

23.06.2023

W stosunku do poprzedniego miesiąca – poprawa ogólnego klimatu koniunktury – w niemal wszystkich branżach

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia. 

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w niemal wszystkich branżach. Największy wzrost m/m zaobserwowano w transporcie i gospodarce magazynowej i budownictwie.  W informacji i komunikacji wskaźnik pozostał bez zmian w porównaniu z majem br. 

W porównaniu do czerwca ub.r., wskaźnik koniunktury poprawił się w 5 branżach (m.in. budownictwo, handel detaliczny, finanse i ubezpieczenie), w 2 uległ pogorszeniu (zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja) a w przypadku handlu hurtowego pozostał bez zmian w stosunku do ubiegłego roku.  

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury. 

W maju 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco: 

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 11,9) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 12,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 13,0).  
  • budownictwo – wskaźnik (minus 9,7) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 11,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 15,5). 
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 2,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 3,6) i na tym samym poziomie jak  przed rokiem. 
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 1,9) jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 3,1) i wyższy niż rok temu (minus 6,2). 
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 1,7) jest lepszy niż w maju (minus 5,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 5,7)  
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 1,7) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 2,9) i na tym samym poziomie jak przed rokiem. 
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (10,7) jest taki sam jak przed miesiącem i gorszy niż przed rokiem (11,6)  
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (18,1) jest lepszy niż w maju (17,9) i lepszy niż przed rokiem (14,1) 

Rynek pracy oraz wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw 

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w maju br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących rynku pracy oraz wpływu wojny na Ukrainie na ich działalność.  

 Rynek pracy 

W czerwcowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące zatrudnienia. Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia (w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia) reprezentuje przetwórstwo przemysłowe (8,6% ankietowanych z tej grupy planuje powiększenie załogi). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, najwięcej znajdziemy w branży zakwaterowania i gastronomii oraz w przetwórstwie przemysłowych (13,2% firm z tych branż planuje w najbliższych miesiącach ograniczyć zatrudnienie wśród pracowników łatwych do zastąpienia). 

 

Wpływ wojny w Ukrainie 

Czerwcowa ankieta GUS poruszyła również terma wpływu  wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. W stosunku do ubiegłego miesiąca w niemal wszystkich analizowanych branżach zwiększył się odsetek firm, które deklarują brak negatywnych skutków dla ich działalności. Wciąż jednak występuje wyraźna grupa przedsiębiorstw, które oceniają skutki wojny jako poważne albo wręcz zagrażające stabilności firmy (19,5% respondentów z branży transportu i gospodarki magazynowej, czy 15,6% reprezentantów przetwórstwa przemysłowego) 

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów zakłócenie łańcucha dostaw oraz spadek sprzedaży.  

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W czerwcowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: zakwaterowanie i gastronomia (31,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (30,3%). Z kolei napływ pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej przedstawiciele branży zakwaterowania i gastronomii (37,5% ankietowanych). 


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w maju 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.