Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024. Gastronomia i zakwaterowanie z największym wzrostem m/m

21.06.2024

Największy wzrost wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury widoczny jest w zakwaterowaniu i gastronomii (z 5,8 przed miesiącem do 11,4 obecnie)

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia. 

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) pogorszył się w 6 branżach a poprawił w 2. Największy spadek zanotowano w przetwórstwie przemysłowym – wskaźnik spadł z minus 6,2 w poprzednim miesiącu do minus 10,1. Z kolei największy wzrost widoczny jest w zakwaterowaniu i gastronomii (z 5,8 przed miesiącem do 11,4 obecnie).   

W ujęciu rocznym w większości branż wskaźniki uległy poprawie. Największy wzrost (z minus 1,7 w czerwcu ubiegłego roku do 11,4 obecnie) wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii. Gorsze niż przed rokiem wskaźniki odnotowano jedynie w informacji i komunikacji (z 10,7 przed rokiem do 8,9 obecnie). 

Zgodnie z czerwcową ankietą 3 branże (przed miesiącem 4) – informacja i komunikacja, finanse i ubezpieczenia, zakwaterowanie i gastronomia – notują dodatni poziom wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (niewyrównywany sezonowo). Oznacza to, że we wskazanych branżach odsetek przedsiębiorców spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej w najbliższych trzech miesiącach lub obserwujących taką poprawę, przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących pogorszenia. 

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W czerwcu 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 10,1) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 6,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 11,9).  
  • budownictwo – wskaźnik (minus 2,7) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 2,3) i lepszy niż przed rokiem (minus 9,7). 
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 1,5) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 0,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 2,5). 
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 1,4) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (1,0) i lepszy niż rok temu (minus 1,9). 
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 0,3) jest lepszy niż w maju (minus 1,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 3,0)  
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (11,4) jest lepszy niż przed miesiącem (5,8) i lepszy niż przed rokiem (minus 1,7)

  • informacja i komunikacja – wskaźnik (8,9) jest gorszy niż przed miesiącem (9,6) i gorszy niż przed rokiem (10,7)

  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (19,9) jest gorszy niż przed miesiącem (22,4) i lepszy niż przed rokiem (18,1)  

Rynek pracy

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w czerwcu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących zatrudnienia (rynek pracy). Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. W zależności od branży odsetek ten waha się od 79,0% do 91,0% w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia i od 87,1% do 94,2% w przypadku trudnych do zastąpienia. Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia reprezentuje – w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia – przetwórstwo przemysłowe (9,1% ankietowanych), a w odniesieniu do pracowników trudnych do zastąpienia – budownictwo (7,6%). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, największy odsetek w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia widoczny jest w przetwórstwie przemysłowym (11,9%); a pracowników trudnych do zastąpienia – w handlu detalicznym (7,0%). 

 


 

Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w maju 2024

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.