Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023

21.12.2023

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia – ponownie – jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia. 

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) pogorszył się w większości (6 na 8) analizowanych branż. Największy spadek (z minus 10,2 do minus 13,2) zanotowano w budownictwie. Wskaźniki miesięczne poprawiły się w 2 branżach: w zakwaterowaniu i gastronomii (z minus 9,4 do minus 6,5) oraz finansach i ubezpieczeniach (z 17,8 do 18,9).    

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa. Największy wzrost (z minus 19,5 w grudniu ubiegłego roku do minus 6,5 obecnie) wystąpił w przypadku zakwaterowania i gastronomii. 

Informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia pozostają jedynymi branżami, w których notowany jest dodatni wskaźnik koniunktury.  

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W grudniu 2023 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco: 

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 14,4) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 12,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 19,5)
  • budownictwo – wskaźnik (minus 13,2) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 10,2) i lepszy niż przed rokiem (minus 23,9)
  • handel hurtowy – wskaźnik (minus 2,1) jest gorszy niż przed miesiącem (minus 0,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 9,6)
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 1,9) jest gorszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 0,2) i lepszy niż rok temu (minus 11,3)
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 4,9) jest gorszy niż w listopadzie (minus 3,7) i lepszy niż przed rokiem (minus 8,3)  
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 6,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 9,4) i lepszy niż przed rokiem (minus 19,5)
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (12,1) jest gorszy niż przed miesiącem (13,5) i lepszy niż przed rokiem (8,0)  
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (18,9) jest lepszy niż przed miesiącem (17,8) i lepszy niż przed rokiem (9,9)  

koniunktura gospodarcza

Rynek pracy oraz wpływ wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w grudniu br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących rynku pracy oraz wpływu wojny na Ukrainie na działalność.  

Rynek pracy 

W grudniowej ankiecie zapytano przedsiębiorców o przewidywania dotyczące zatrudnienia. Większość firm w każdej z analizowanych branż deklaruje utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Największy odsetek firm, które przewidują zwiększenie zatrudnienia reprezentuje – w przypadku pracowników łatwych do zastąpienia – przetwórstwo przemysłowe (11,7% ankietowanych), a w odniesieniu do pracowników trudnych do zastąpienia – transport i gospodarka magazynowa (9,2%). Z kolei wśród firm, które deklarują ograniczenie zatrudnienia, największy odsetek widoczny jest w branży zakwaterowania i gastronomii (15,3% firm z tej branży planuje w najbliższych miesiącach ograniczyć zatrudnienie wśród pracowników łatwych do zastąpienia). 

koniunktura gospodarcza

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 2023 roku

Wpływ wojny na Ukrainie 

Grudniowa ankieta GUS dotyczyła również kwestii wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorców. Największy odsetek ankietowanych we wszystkich 6 obszarach deklaruje, że skutki te są nieznaczne (m.in. 61,1% firm z przetwórstwa przemysłowego, 60,1% z zakwaterowania i gastronomii). Jako poważne lub zagrażające stabilności firmy, skutki te określa m.in. 16,2% firm z branży transportowej i magazynowej i 11,9% firm budowlanych). Brak negatywnych skutków sygnalizuje m.in. 36,4% firm z handlu detalicznego, 35,0% firm zajmujących się handlem hurtowym, 33,7% firm budowlanych. 

We wszystkich branżach najczęściej wskazywanym negatywnym skutkiem sytuacji na Ukrainie jest wzrost kosztów oraz zakłócenie łańcucha dostaw. 

W ankiecie przedsiębiorcy wyrazili również opinię na temat wpływu wojny na sferę zatrudnienia (odpływu i napływu pracowników). W grudniowej ankiecie GUS branżami, w których największy odsetek firm deklarował odpływ pracowników (poważny albo nieznaczny) były: transport i gospodarka magazynowa (30,6%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (29,0%). Z kolei napływ (głównie nieznaczny) pracowników z Ukrainy deklarują najczęściej m.in. przedstawiciele transportu i gospodarki magazynowej (30,0%) czy zakwaterowania i gastronomii (29,7%). 

Źródło: GUS, Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – grudzień 2023 roku


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.