Koniunktura gospodarcza w lutym 2024. Widoczna poprawa we wszystkich branżach

22.02.2024

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa wskaźników

Koniunktura gospodarcza w lutym 2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym br. Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację oraz finanse i ubezpieczenia.

W stosunku do poprzedniego miesiąca wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w ujęciu miesięcznym (według danych niewyrównanych sezonowo) poprawił się w 5 branżach a pogorszył w 3. Największy wzrost zanotowano w przypadku zakwaterowania i gastronomii – wskaźnik poprawił się z minus 11,9 przed miesiącem do minus 6,0. Z kolei największy spadek – z minus 3,3 przed miesiącem do minus 4,2 obecnie – zanotowano w przypadku transportu i gospodarki magazynowej.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, we wszystkich branżach widoczna jest poprawa wskaźników. Największy wzrost (z minus 22,4 w lutym ubiegłego roku do minus 6,0 obecnie) wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii.

Do grona branż, w których notowany był do tej pory dodatni wskaźnik koniunktury (informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia), dołączył w lutym br. handel hurtowy – wskaźnik klimatu koniunktury (niewyrównany sezonowo) osiągnął w lutym br. poziom 0,5.

Koniunktura gospodarcza – wskaźniki dla poszczególnych branż

W lutym 2024 roku wskaźnik koniunktury (niewyrównany sezonowo) dla poszczególnych obszarów gospodarki wyglądał następująco:

  • przetwórstwo przemysłowe – wskaźnik koniunktury (minus 8,2) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 10,5) i lepszy niż przed rokiem (minus 14,0).
  • budownictwo – wskaźnik (minus 5,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 7,1) i lepszy niż przed rokiem (minus 20,4).
  • handel hurtowy – wskaźnik (0,5) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 1,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 5,7).
  • handel detaliczny – wskaźnik (minus 3,8) jest lepszy niż w ubiegłym miesiącu (minus 4,4) i lepszy niż rok temu (minus 8,6).
  • transport i gospodarka magazynowa – wskaźnik (minus 4,2) jest gorszy niż w styczniu (minus 3,3) i lepszy niż przed rokiem (minus 5,2)
  • zakwaterowanie i gastronomia – wskaźnik (minus 6,0) jest lepszy niż przed miesiącem (minus 11,9) i lepszy niż przed rokiem (minus 22,4).
  • informacja i komunikacja – wskaźnik (11,1) jest gorszy niż przed miesiącem (11,6) i lepszy niż przed rokiem (10,3)
  • finanse i ubezpieczenia – wskaźnik (18,9) jest gorszy niż przed miesiącem (19,0) i lepszy niż przed rokiem (13,7)

Inwestycje

Główny Urząd Statystyczny przedstawił w lutym br. wyniki pogłębionych badań na temat przewidywań przedsiębiorców z 6 branż dotyczących poziomu tegorocznych inwestycji (w stosunku do poziomu z ubiegłego roku). We wszystkich branżach największy odsetek firm deklarował utrzymanie poziomu inwestycji (w tym m.in. 68,1% firm z branży zakwaterowania i gastronomii, 62,9% z handlu detalicznego, 60,6% z handlu hurtowego).

W wśród branż deklarujących wzrost inwestycji (nieznaczny lub znaczący) na czele znajduje się przetwórstwo przemysłowe (28,4% ankietowanych).

Z kolei spadek inwestycji (znaczący lub nieznaczny) deklaruje m.in. 28,9% firm budowlanych, 27,8% firm z przetwórstwa przemysłowego, 26,9% przedsiębiorstw zajmujących się transportem i gospodarką magazynową.

Najczęściej wskazywanym przedmiotem inwestycji w niemal wszystkich branżach (poza transportową, inwestującą przede wszystkim w środki transportu) są maszyny, urządzenia i narzędzia (ten kierunek inwestowania deklaruje m.in. 78,7% firm przetwórczych czy 38,4% firm budowlanych). W niektórych branżach znaczący jest odsetek przedsiębiorców, którzy deklarują brak planów inwestycyjnych (w tym m.in.: 51,2% firm z zakwaterowania i gastronomii, 42,4%% firm budowlanych, czy też 39,4% firm zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym.

  • Wśród największych barier inwestycyjnych najczęściej wskazywane są wysokie koszty realizacji, niepewna sytuacja makroekonomiczna oraz inflacja.
  • GUS nie opublikował w lutym br. wyników ankiety na temat oceny wpływu wojny na Ukrainie na działalność przedsiębiorstw.

koniunktura gospodarcza

 


Sprawdź także:

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2024

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.